Zmiana Decyzji w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych... - OpenLEX

Zmiana Decyzji w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.6.76

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

DECYZJA Nr 108
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP

OR.012.2.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. § 13 ust. 1 tegoż Statutu

- postanawiam, co następuje:
§  1. 
W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:
1)
likwiduje się:
-
Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych;
2)
tworzy się:
-
Stanowisko ds. Przedsiębiorczości Leśnej (GZ) podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

Stanowisko ds. Przedsiębiorczości Leśnej (GZ) zajmuje się współpracą z sektorem usług leśnych.

Do zadań Stanowiska w szczególności należy:

a)
prowadzenie działań na rzecz rozwoju sektora usług leśnych;
b)
analiza, ocena oraz monitorowanie zmian w sektorze usług leśnych;
c)
prowadzenie spraw w zakresie programów pomocowych i planów zewnętrznych dotyczących sektora usług leśnych;
d)
nadzór merytoryczny oraz obsługa organizacyjna Komisji Wspólnej LP i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych;
e)
koordynacja i nadzór nad centralną kartoteką przedsiębiorców leśnych w SILP.
-
Zespół Monitorowania Przemysłu Drzewnego (ZM.M) wchodzący w skład biura Marketingu, funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu LP.

Zespół Monitorowania Przemysłu Drzewnego (ZM.M) realizuje następujące zadania:

a)
sporządza bieżące i miesięczne informacje oraz analizy dotyczące sprzedaży drewna,
b)
monitoruje poszczególne branże przemysłu drzewnego oraz prowadzi badania rynkowe,
c)
współdziała z Wydziałem Analiz Ekonomicznych i Planowania w zakresie ustalania planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych oraz przy ustalaniu sposobów zapobiegania powstawania należności,
d)
prowadzi działania w zakresie tworzenia banku informacji handlowej,
e)
koordynuje działania komórek właściwych ds. sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
f)
opracowuje plany zagospodarowania nadwyżek surowca drzewnego w przypadku klęsk żywiołowych i innych przyczyn oraz podejmuje działania interwencyjne w celu likwidowania zatorów w sprzedaży drewna,
g)
monitoruje sytuację ekonomiczną zakładów przemysłu drzewnego.
-
Stanowisko ds. Realizacji Projektu LGW (OS.W) wchodzące w skład Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych, funkcjonalnie podporządkowane Dyrektorowi Generalnemu LP.

Do zadań Stanowiska ds. Realizacji Projektu LGW (OS.W) należy realizacja następujących spraw wynikających z:

a)
Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe",
b)
obsługi poprojektowej w zakresie właściwym dla DGLP dla projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" we współpracy z CKPŚ;
3)
zmienia się nazwy następujących komórek organizacyjnych:
a)
Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi na Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Finansów i Zasobów Majątkowych,
b)
Wydziału Organizacji i Innowacji na Wydział Innowacji i Struktur Organizacyjnych,
c)
Zespołu ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych na Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych;
4)
wprowadza się zmiany w zakresie zadaniowym następujących komórek organizacyjnych:
a)
w związku z utworzeniem komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2 tiret pierwszy, z zakresu Wydziału Innowacji i Struktur Organizacyjnych wyłącza się kwestie dotyczące prowadzenia działań i współdziałania z jednostkami organizacyjnymi LP i innymi organizacjami na rzecz rozwoju sektora usług leśnych oraz monitorowania zmian w sektorze usług leśnych, ich analizy i oceny;
b)
do zakresu Wydziału Gospodarki Leśnej dodaje się kwestie dotyczące koordynacji działań w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej.
§  2. 
1. 
W Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego LP z dnia 8 grudnia 2015 r. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych niniejszą decyzją, utrzymuje się w mocy postanowienia Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej LP - tekst jednolity w załączniku do Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego LP z dnia 1 czerwca 2015 roku".

2. 
Pozostałe postanowienia Decyzji nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem zmian opisanych w § 1, obowiązują do czasu kolejnego etapu lub pełnego wdrożenia nowego Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  3. 
Schemat organizacyjny Dyrekcji Generalnej LP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  4. 
Ustala się w załączniku nr 2 tekst jednolity Decyzji nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem dotychczasowych zmian. (Załącznika nr 2 nie drukujemy - przyp. red.).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 13 ust. 1 Statutu stanowi, że: "Organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego".

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych