Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.1.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 222
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZG.7000.38.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 2  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z jego uprawnień i obowiązków określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  - postanawia się, co następuje:

§  1.  W decyzji nr 211 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Na mocy niniejszej decyzji ustala się, że działania, polegające na likwidowaniu skutków stanu siły wyższej, będącego przedmiotem niniejszej decyzji, powinny zostań zakończone w terminie do końca czerwca 2019 r., z wyjątkiem nadleśnictw: Czersk, Runowo, Rytel i Szubin, w których prace powinny zostać zakończone w terminie do końca 2019 r.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.