Dz.Urz.MSiT.2018.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 56
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 81) w rozdziale "VI OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ" w treści "Główne warunki realizacji", punkt 11, otrzymuje brzmienie:

"11) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno

w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł - do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).