Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021. - OpenLEX

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.236

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2021 r.

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2021 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16:
a)
w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki");",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W uzasadnionych i uzgodnionych z Departamentem Budżetowym przypadkach, termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia dokumentów na uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2021 r.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, upływa z dniem 10 grudnia 2021 r.";

2)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdziałpar.CZC SZDBDG MONDGWIWsp. SZJW 4101JW 4724SKWSWWOZ ŻWWBE BydgoszczWBE GdańskWBE Katowice
7508 587-8 5870
750018 587-7 2941 293
40508 5878 587
4060-7 294-7 294
75057-1 293-1 293
4060-1 293-1 293
75219 954-29 112 698-6 3661 118 773-2 852 82417 114-87 824-42 000932 776-19 9125 427 0003 500 000695 000-20 411 007
75201-6 534 481-6 534 481
4010174 240174 240
4050-4 000 000-4 000 000
4060-2 717 409-2 717 409
41107 6047 604
41201 0841 084
75202-50 3553 561 7063 511 351
4010-50 355405 760355 405
4060-575 788-575 788
4110-7 604-7 604
4120-1 084-1 084
43003 740 4223 740 422
75203179 862179 862
4010220 000220 000
4060-40 138-40 138
75206-335 000-381 230-716 230
40104 8394 839
4040-350 494-350 494
4060-35 575-35 575
4110-335 000-335 000
75207-551 000-19 912-570 912
4010-533 000-533 000
4040-18 000-18 000
4060-19 912-19 912
75208-158 000-27-158 027
4010-157 000-157 000
4040-1 000-1 000
4060-27-27
7521119 954-1 225 387-1 205 433
4010510 325510 325
4040-735 712-735 712
4060-11 584-11 584
421031 53831 538
4300-1 000 000-1 000 000
75213-30 932 776-659 166-18 547-31 610 489
4010-658 000165-657 835
4040-18 712-18 712
4060-1 166-1 166
4110-30 932 776-30 932 776
75216-740 422-740 422
4230-520 000-520 000
4270-220 422-220 422
75217-197 000932 776735776
4010-192 000-192 000
4040-5 000-5 000
408049 71549 715
4110630 000630 000
412038 11538 115
414038 97438 974
4180153 442153 442
478022 53022 530
400019 954-32 215 544-8 587-659 193-5 158 499932 776-19 912-37 1 09 005
cz 2919 954-32 215 544-8 587-659 193-5 158 499932 776-19 912-37 1 09 005
75219 954-32 215 544-8 587-659 193-5 158 499932 776-19 912-37 109 005
75218-1 048 000-42 000-1 090 000
4010-1 038 000-1 038 000
4040-10 000-10 000
4210-42 000-42 000
44200
75219-318 177-66 886-87 824-472 887
3070-84 000-84 000
4010-305 177-305 1 77
4040-13 000-13 000
4060-66 886-3 824-70 710
752205 671 703148 8904 152 09684 00010 056 689
4010-2 280 311179 87510 315 0998 214 663
4040-6 185 181-6 185 181
40507 952 0147 952 014
4060-3 743-354 822-358 565
4110-5 108 0003 760-5 104 240
4120536536
4210-31 538102 00084 000154 462
4270200 000200 000
43005 108 00075 0005 183 000
75295-1 194 093-6 3661 629 076-1 846 4215 427 0003 500 000695 0008204196
4010-1 177 0931 627 68357 042507 632
4020200 000200 000
4060-6 366-23 675-91 099-121 140
40805 427 0003 500 000695 0009 622 000
4110-15 00022 062-10 822-3 760
4120-2 0003 006-1 542-536
4300-2 000 000-2 000 000
755-167 741171 000-3 2590
75503-167 741171 000-3 2590
4050-167 741171 0003 259
4060-3 259-3 259
851500 000-500 0000
85156500 000-500 0000
4130500 000-500 0000
400019 954-28 771 852-14 9531 289 773-3 356 08317 114-87 824-42 000932 776-19 9125 427 0003 500 000695 000-20 411 007
cz 2919 954-28 771 852-14 9531 289 773-3 356 08317 114-87 824-42 000932 776-19 9125 427 0003 500 000695 000-20 411 007
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdziałpar.WBE

Białystok

WBE

Kielce

WBE

Kraków

WBE LublinWBE ŁódźWBE

Olsztyn

WBE

Poznań

WBE

Rzeszów

WBE

Szczecin

WBE WarszawaWBE

Wrocław

WBE

Zelona Góra

752450 000398 000154 000526 0001 900 0002 203 4505 000 0001 950 0003 400 0002 429 557700 0001 300 00020 411 007
75295450 000398 000154 000526 0001 900 0002 203 4505 000 0001 950 0003 400 0002 429 557700 0001 300 00020 411 007
40103 45029 55733 007
4080450 000398 000154 000526 0001 900 0002 200 0005 000 0001 950 0003 400 0002 400 000700 0001 300 00020 378 000
47100
7530000
753017 773122 515141 895272 183
31107 773122 515141 895272 183
75302-7 773-122 515-130 288
3110-7 773-122 515-130 288
75312-141 895-141 895
3110-141 895-141 895
30000000
4000450 000398 000154 000526 0001 900 0002 203 4505 000 0001 950 0003 400 0002 429 557700 0001 300 00020 411 007
cz. 29450 000398 000154 000526 0001 900 0002 203 4505 000 0001 950 0003 400 0002 429 557700 0001 300 00020 411 007
4000469 954-28 373 852139 0471 815 773-1 456 0832 220 5644 912 1761 908 0004 332 7762 409 6456 127 0004 800 000695 0000
cz. 29469 954-28 373 852139 0471 815 773-1 456 0832 220 5644 912 1761 908 0004 332 7762 409 6456 127 0004 800 000695 0000
1 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89, 108, 124, 132, 151, 163, 182, 218 i 229.