Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

DECYZJA Nr 169/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 11.110 tys. zł, w tym na nagrody 10.473 tys. zł, a na zapomogi 637 tys. zł;";

2)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3)
w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r., ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r.

1 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 64, 76, 86, 98, 118, 139, 151, 165 175, 180 i 188.