Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 80/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 czerwca 2020 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, 64, 76 i 86), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r.", ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r. w tvs. zł