Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.101

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37, 45, 52 i 75), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724OZ ŻW
73000
730144 200 0004 200 000
25204 200 0004 200 000
73016-4 200 000-4 200 000
2270-4 200 000-4 200 000
752-18 622 6316 1252 840 468418 00011 244 0003 075 37049 77034 00075 500254 500-624 898
752011 462 5001 462 500
40101 448 5001 448 500
406014 00014 000
752022 346 5002 346 500
40102 341 5002 341 500
40605 0005 000
752031 708 0001 708 000
4010708 000708 000
43001 000 0001 000 000
752068 197 00066 000-7 979 000284 000
40107 561 00066 000-7 343 000284 000
4040636 000-636 0000
75207254 500254 500
4010254 500254 500
7520831 50031 500
401031 50031 500
75213-21 855 000120 500-1 952 000-23 686 500
4010175 00048 000223 000
4050-21 855 000-21 855 000
4060-25 500-25 500
4300-29 000-2 000 000-2 029 000
75216-1 000 0002 370 000700 0002 070 000
4110367 000367 000
41203 0003 000
4230700 000700 000
4300-1 000 0002 000 0001 000 000
75219-64 18098 41049 77034 00075 500193 500
4010-64 18098 41049 77034 00075 500193 500
75220-13 637 4282 561 46810 636 0002 976 9602 537 000
4010-447 4681 532 46811 334 50012 419 500
40601 5001 500
4110-13 189 96029 000-13 160 960
41802 976 9602 976 960
43001 000 000-700 000300 000
752958 736 9776 1251 061 0002 370 00012 174 102
227010 000 00010 000 000
4010-106 0236 125997 5001 453 0002 350 602
402058 500917 000975 500
40605 0005 000
4300-1 157 000-1 157 000
755-58 50023 50035 0000
75503-58 50023 50035 0000
4010-6 00023 50035 00052 500
4050-52 500-52 500
200010 000 00010 000 000
4000-28 681 1316 1252 863 968418 00011 279 0003 075 37049 77034 00075 500254 500-10 624 898
Cz. 29-18 681 1316 1252 863 968418 00011 279 0003 075 37049 77034 00075 500254 500-624 898
75294 00069 000137 5005 00017 000 22 48012 5004 50035 98011 500409 460
7521769 00069 000
401069 00069 000
75218137 500137 500
4010137 500137 500
7529594 0005 00017 00022 48012 5004 50035 98011 500202 960
401094 0005 00017 00022 48012 5004 50035 98011 500202 960
400094 00069 000137 5005 00017 00022 48012 5004 50035 98011 500409 460
Cz. 2994 00069 000137 5005 00017 00022 48012 5004 50035 98011 500409 460
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§WBE

Łódź

WBE

Olsztyn

WBE

Poznań

WBE

Rzeszów

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

WBE

Zielona Góra

7529 50025 03815 5005 50022 50095 21633 1849 000215 438
752959 50025 03815 5005 50022 50095 21633 1849 000215 438
40109 50025 03815 5005 50022 50095 21633 1849 000215 438
40009 50025 03815 5005 50022 50095 21633 1849 000215 438
Cz. 299 50025 03815 5005 50022 50095 21633 1849 000215 438
200010 000 00010 000 000
4000-28 577 631100 1633 016 968428 50011 318 5003 193 06695 45447 500111 480266 000-10 000 000
Cz. 29-18 577 631100 1633 016 968428 50011 318 5003 193 06695 45447 500111 480266 0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe868 030
1.2270Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadaniaX355 322*
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową75295298 041
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację kursów i szkoleń7301545 500
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)73014268
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)7301621 513
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publicznąX470 880*
2.2520Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych73015231 411
Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowychX10 628
Akademia Sztuki Wojennej73015627
Akademia Marynarki Wojennej852
Wojskowa Akademia Techniczna6 191
Akademia Wojsk Lądowych1 453
Lotnicza Akademia Wojskowa1 505
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi73014208 868
Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowychX8 973
Akademia Sztuki Wojennej730141 955
Akademia Marynarki Wojennej1 235
Wojskowa Akademia Techniczna4 868
Akademia Wojsk Lądowych219
Lotnicza Akademia Wojskowa696
3.2550Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kulturyX36 731
X28 549
Muzeum Wojska Polskiego9211819 408
Muzeum Marynarki Wojennej3 248
Muzeum Wojsk Lądowych3 457
Muzeum Sił Powietrznych2 436
Wojskowy Instytut Wydawniczy921148 182
4.2570Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP)752956 097
II.Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)1 569 713
1.2130Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na:X5 700
realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"752954 500
realizację programu "Informatycze zielone garnizony"1 200
2.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752954 800
3.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom752957 000
4.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215107 500
5.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)752951 200
6.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)752952 500
7.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)752952 960
8.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)X2 400
Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej752952 150
Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z za kres u medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego250
9.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195549
10.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)75222790 549
11.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB -ZIOTP)75295100
12.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO75295590
13.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)75295776
14.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)75204137 013
15.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752959 976
16.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)X125 400
Akademia Sztuki Wojennej730155 340
Akademia Marynarki Wojennej9 776
Wojskowa Akademia Techniczna42 469
Akademia Wojsk Lądowych39 950
Lotnicza Akademia Wojskowa27 865
17.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)X136 255
- inwestycje budowlane8519599 255
- zakupy inwestycyjne37 000
18.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)X123 700
Muzeum Wojska Polskiego92118118 000
Muzeum Sił Powietrznych600
Muzeum Marynarki Wojennej5 100
19.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)7522230 000
20.6230Dotacj celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)X60 745
- inwestycje budowlane8519530 745
- zakupy inwestycyjne30 000
21.6430Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)7529520 000
Ogółem (I +II)2 437 743
* dotyczy: Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej. Szczegółowy podział dotacji dla uczelni wojskowych zostanie dokonany po wydaniu rozporządzenia opracowanego na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024, 2245 i z 2019 r. poz. 276).