Dz.Urz.MON.2018.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 140.688 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 128.608 tys. zł, a na zapomogi 12.080 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody dyrektora Departamentu Budżetowego, a w zakresie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop także Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych. Zmian limitów wydatków w § 401-004, w § 401-006 i w § 402-002 w grudniu 2018 r. dysponenci budżetu dokonują samodzielnie.";

3) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2018 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2018 r.";

4) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724SKW
750-1 000 000-1 000 000
75001-1 000 000-1 000 000
4050-1 000 000-1 000 000
40601 000 0001 000 000
7521 105 506-245 5002 674 33067 118-51 664-3 733 000022 00011 210150 0000
75201-17 117 131-17 117 131
4010-54 232-54 232
4040-3 573-3 573
40601 8001 800
4110-7 841-7 841
4120-1 118-1 118
4300-17 052 167-17 052 167
75202-1 919 880-1 919 880
406010 80010 800
4300-1 930 680-1 930 680
752032 668 6992 668 699
30702 501 1992 501 199
4010166 000166 000
40601 5001 500
75206-2 014 0002 730 780-78 000638 780
30702 730 7802 730 780
401045 00045 000
4210-38 000-38 000
4270-40 000-40 000
4410-2 059 000-2 059 000
75208-194 000-194 000
4180-194 000-194 000
752131 104 777661 90067 1181 833 795
3250-28 000-28 000
4010-2 595 494705 00059 086-1 831 408
40403 5733 573
4060-15 100-4 500-19 600
4110-32 0007 841-24 159
41201 1181 118
45403 732 2713 732 271
75216491 062-3 858 000-100 000-3 466 938
3070-100 000-100 000
4230491 062491 062
4300-3 858 000-3 858 000
75218-427 079150 000-277 079
4010150 000150 000
4270-427 079-427 079
75219-245 000300 00011 21066 210
3070-175 000-175 000
401050 52650 526
404022 000-39 316-17 316
4180200 000200 000
4420-70 00078 0008 000
752202 952 70018 954 762125 000245 000-100 00022 177 462
3070-5 231 979-5 231 979
4010487 100-640 000-152 900
40601 0001 000
418050 00050 000
4210150 000150 000
4230-491 062-491 062
43002 465 60025 316 80375 00095 000-100 00027 852 403
75295729-245 5001 267 730-5 432 877-4 409 918
2840729729
3070-184 600-184 600
4010-250 0001 369 330474 0001 593 330
402051 00051 000
40604 5004 500
411028 00028 000
41204 0004 000
4300-5 906 877-5 906 877
75540 792-40 7920
7550340 792-40 7920
401040 792-23 27717 515
4040-17 515-17 515
80300
8030200
2520145 000145 000
3040-145 000-145 000
2000145 729145 729
3000-145 000-212 6000-175 000-100 000-632 600
40002 145 569-1 245 5002 886 93067 118-92 456-3 733 000175 000122 00011 210150 000486 871
Cz. 292 146 298-1 245 5002 674 33067 118-92 456-3 733 000022 00011 210150 0000