Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2018 r.

DECYZJA Nr 147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 139.688 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 127.608 tys. zł, a na zapomogi 12.080 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724OZ ŻW
75016 301-16 3010
7500116 301-16 3010
406016 301-16 3010
752-17 548 140-102 3023 066 756-7 950 50019 695 71152 50032 00034 00077 0002 053 500-589 475
75201-635 515-635 515
40101 327 0001 327 000
4060-1 962 515-1 962 515
752022 428 0562 428 056
40102 664 0002 664 000
4060-235 944-235 944
75203648 461648 461
4010707 000707 000
4060-58 539-58 539
7520656 000171 690227 690
401056 000189 000245 000
4060-17 310-17310
7520834 98134 981
401035 00035 000
4060-19-19
752072 053 5002 053 500
3070540 000540 000
4010253 500253 500
4110400 000400 000
412055 00055 000
4180750 000750 000
478055 00055 000
75213-17127 473298 81849 500-16 779 155
4010-24 476 363300 00049 500-24126 863
40602 701 568-1 1822 700 386
45404 647 3224 647 322
75216-8 000 000-8 000 000
4300-8 000 000-8 000 000
7521952 500-293 00034 000377 000170 500
401052 50032 00034 00077 000195 500
430010 00010 000
4410-145 000-145 000
4420-180 000140 000-40 000
4540150 000150 000
75220-420 6672 086 36814 748 551325 000-300 00016 439 252
4010-420 6671 985 98015 045 00016610313
4060-3 612-296 449-300 061
4180-214 000-214 000
4210104 000256 000360 000
423059 00059 000
427010 00010 000
4300-86 000-86 000
75295-102 302590 5892 334 4682 822 755
40103 500583 2501 658 0002 244 750
402076 800726 000802 800
4060-1 802-69 461-49 532-120 795
4280-104 000-104 000
7553 094-3 0940
755033 094-3 0940
40603 094-3 0940
3000540 000540 000
4000-17 528 745-118 6033 066 756-7 950 50019 692 61752 50032 00034 00077 0001 513 500-1 129 475
Cz. 29-17 528 745-118 6033 066 756-7 950 50019 692 61752 50032 00034 00077 0002 053 500-589 475
7522 351 500138 500-2 145 0256 00018 00024 50014 0006 00013 500426 975
752172 351 5002 351 500
3070100 000100 000
401071 50071 500
4110380 000380 000
4210150 000150 000
43001 550 0001 550 000
4420100 000100 000
75218138 500138 500
4010138 500138 500
75295-2 145 0256 00018 00024 50014 0006 00013 500-2 063 025
3070-48 000-48 000
4010-1 412 5006 00018 00024 50014 0006 00013 500-1 330 500
4060-5 203-5 203
4110-257 850-257 850
4120-36 750-36 750
4210-225 400-225 400
4240-20 000-20 000
4300-40 000-40 000
4420-44 422-44 422
4700-54 900-54 900
3000100 000-48 00052 000
40002 251 500138 500-2 097 0256 00018 00024 50014 0006 00013 500374 975
Cz. 292 351 500138 500-2 145 0256 00018 00024 50014 0006 00013 500426 975
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§WBE

Lublin

WBE

Łódź

WBE

Olsztyn

WBE

Poznań

WBE

Rzeszów

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

WBE

Zielona Góra

75213 50011 00014 00016 5007 00024 00048 00018 50010 000162 500
7529513 50011 00014 00016 5007 00024 00048 00018 50010 000162 500
401013 50011 00014 00016 5007 00024 00048 00018 50010 000162 500
400013 50011 00014 00016 5007 00024 00048 00018 50010 000162 500
Cz. 2913 50011 00014 00016 5007 00024 00048 00018 50010 000162 500
3000100 000-48 000540 000592 000
4000-15 263 74530 897983 731-7 928 00019717617101 00094 00058 50077 0001 537 000-592 000
Cz. 29-15 163 74530 897935 731-7 928 00019717617101 00094 00058 50077 0002 077 0000