Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

WyszczególnienieDysponenci środków budżetowych
DziałRozdział§DBDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026SKWSWWWBE

Warszawa

Ogółem
752-1 908 163-787 03713 2211 364 657300 000180 243-13 221745 000105 3000
752011 5001 500
40601 5001 500
752021 002 5001 002 500
30701 000 0001 000 000
40602 5002 500
75203-1 110 343-1 110 343
3070-1 112 343-1 112 343
40602 0002 000
75206-1 699 400-8 182 000-9 881 400
4010-162 000-162 000
4210-1 537 400-1 537 400
4300-8 182 000-8 182 000
75213-1 450 30093 000-1 357 300
4010100 000100 000
4060-7 000-7 000
4110-1 450 300-1 450 300
7521613 22113 221
430013 22113 221
75217745 000745 000
4080174 000174 000
4180571 000571 000
75218400 000-13 221386 779
4270400 000400 000
4300-13 221-13 221
75219300 000112 343412 343
3070112 343112 343
4410300 000300 000
75220-457 863659 3639 253 00067 9009 522 400
4010-457 863659 863202 000
4060-5001 5001 000
4210832 60065 400898 000
4270-400 000-400 000
43008 818 9002 5008 821 400
75295160 000105 300265 300
4010-140 000-140 000
4110105 300105 300
4420300 000300 000
75500
7550300
4050-151 876-151 876
407014 98414 984
4180136 892136 892
3000-112 343-112 343
4000-1 908 163-787 03713 2211 477 000300 000180 243-13 221745 000105 300112 343
Cz. 29-1 908 163-787 03713 2211 364 657300 000180 243-13 221745 000105 3000