Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017. - OpenLEX

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 107/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37, 49, 66, 86 i 100), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r" - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r." - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDGDGWDO RSZIUJW 4724OZŻWIWsp. SZ
752-32 600 074-124 0506 568 50022 000 0002 931 6003 0001 000 000221 0240
752012 0002 000
40602 0002 000
752022 181 0102 181 010
30702 002 9892 002 989
4010178 021178 021
752042 931 600-2 9892 928 611
4210-2 989-2 989
43002 000 0002 000 000
4540913 000913 000
461018 60018 600
752071 000 0001 000 000
41101 000 0001 000 000
75213-1 095 974-5 000-1 100 974
4010-95 974-95 974
4060-5 000-5 000
4110-1 000 000-1 000 000
75216-22 000 0001 208 00022 000 0001 208 000
3070-22 000 00022 000 0000
43001 208 0001 208 000
752193 0003 000
40603 0003 000
75220-29 364 1001 00028 167-29 334 933
3070-18 897 100-18 897 100
4010-94 883-94 883
4180-2 776 000-2 776 000
4210100 000100 000
42201 0001 000
4300-1 195 00023 050-1 171 950
4410-6 496 000-6 496 000
7529519 860 000-124 0505 364 500-1 987 16423 113 286
227020 000 00020 000 000
2810-70 000-70 000
2820-70 000-70 000
30701 349 500-2 000 000-650 500
401012 83612 836
4110534 000534 000
412034 00034 000
41803 261 0003 261 000
4300-124 050140 00015 950
442046 00046 000
851-17 5002 50015 0000
85156-17 5002 50015 0000
4130-17 5002 50015 0000
200019 860 00019 860 000
3000-40 897 1001 349 50022 000 0002 989-17 544 611
4000-11 580 474-124 0505 221 5002 931 6003 0001 015 000218 035-2 315 389
Cz. 29-32 617 574-124 0506 571 00022 000 0002 931 6003 0001 015 000221 0240

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

(w tys. zł)
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe453 002
1.227Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadaniaX258 616
X216 616
Akademia Sztuki Wojennej7529534 020
Wojskowa Akademia Techniczna72 430
Akademia Marynarki Wojennej22 000
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych27 911
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych60 255
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)8030242 000
2.252Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznejX160 072
Akademia Sztuki Wojennej803026 742
Wojskowa Akademia Techniczna73 622
Akademia Marynarki Wojennej10 781
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych22 464
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych34 583
Uniwersytet Medyczny w Łodzi8 880
Departament Budżetowy *3 000
XXOgółem uczelnieX418 688
Akademia Sztuki Wojennej40 762
Wojskowa Akademia Techniczna146 052
Akademia Marynarki Wojennej32 781
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych50 375
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych94 838
Uniwersytet Medyczny w Łodzi8 880
Departament Budżetowy *3 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)42 000
3.255Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kulturyX29 456
X22 965
Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")9211815 828
Muzeum Marynarki Wojennej2 850
Muzeum Wojsk Lądowych2 520
Muzeum Sił Powietrznych1 767
Wojskowy Instytut Wydawniczy921146 491
4.257Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)752954 858
II.Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)1 227 411
1.283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215102 300
2.283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych752953 956
3.284Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo

określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222638 813
4.284Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo

określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

X1 995
Akademia Sztuki Wojennej75295445
Akademia Marynarki Wojennej69
Wojskowa Akademia Techniczna319
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych253
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych339
Muzeum Wojska Polskiego570
5.622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)X70 188
Akademia Sztuki Wojennej803023 580
Akademia Marynarki Wojennej4 011
Wojskowa Akademia Techniczna27 669
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych12 645
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych22 283
6.281Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752956 630
7.282Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom752956 460
8.283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom75295700
9.284Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)75295300
10.284Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO75295830
11.283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195493
12.622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752955 800
13.622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)X201 788
- inwestycje budowlane85195156 788
- zakupy inwestycyjne45 000
14.623Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)X18 983
- inwestycje budowlane851955 418
- zakupy inwestycyjne13 565
15.622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)X48 571
Muzeum Wojska Polskiego9211842 627
Muzeum Marynarki Wojennej2 200
Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"3 744
16.622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)75204119 604
Ogółem (I +II)1 680 413
*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpiecznie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.