Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016. - OpenLEX

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.114

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 206/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 czerwca 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 34, 48, 54, 91, 104 i 110), w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDO RSZIU
752-14 800 0009 800 0005 000 0000
752045 000 0005 000 000
43005 000 0005 000 000
75213-14 800 0009 800 000-5 000 000
4110-14 800 000-14 800 000
41801 800 0001 800 000
43008 000 0008 000 000
4000-14 800 0009 800 0005 000 0000
Cz. 29-14 800 0009 800 0005 000 0000