Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11 i 34), w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDGIUIW SZOZ ŻWSKW
752-37 848 00027 416 000-28 968 000018 830 00020 570 0000
7520133 103 27433 103 274
411033 103 27433 103 274
752029 936 5379 936 537
41109 936 5379 936 537
752035 052 2605 052 260
41105 052 2605 052 260
75204-28 968 00018 830 000-10 138 000
6060-28 968 00018 830 000-10 138 000
75213-37 848 00027 416 000-25 000 000-35 432 000
4110-25 000 000-25 000 000
4180-11 640 000-11 640 000
430027 416 00027 416 000
4540-26 208 000-26 208 000
7521670 00070 000
430070 00070 000
7521820 570 00020 570 000
42101 132 0001 132 000
43009 050 0009 050 000
4360150 000150 000
4410100 000100 000
606010 138 00010 138 000
75220-34 365 584-34 365 584
3070-34 365 584-34 365 584
7529511 203 51311 203 513
41109 673 5139 673 513
44201 530 0001 530 000
85100
85156-39 307-39 307
4130-39 307-39 307
8515739 30739 307
432016 56316 563
441022 74422 744
3000-34 365 584-34 365 584
4000-37 848 00027 416 00034 365 58410 432 00034 365 584
6000-28 968 00018 830 00010 138 0000
Cz. 29-37 848 00027 416 000-28 968 000018 830 00020 570 0000