Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 58/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11), w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DGWDGDBJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724
75244 166 15415 829 000-63 967 1542 760 000180 000700 000332 0000
752133 000 00011 829 000-63 967 154-49 138 154
4110-666 154-666 154
4170518 000518 000
41803 000 0003 000 000
430011 311 00011 311 000
4540-63 301 000-63 301 000
752192 760 000180 000700 000332 0003 972 000
30701 200 0001 200 000
41801 480 000180 000700 000332 0002 692 000
443080 00080 000
7522035 500 00035 500 000
4180500 000500 000
430035 000 00035 000 000
752955 666 1544 000 0009 666 154
4110585 573330 000915 573
412050 98547 00097 985
41701 922 0001 922 000
41805 000 0005 000 000
4210100 000100 000
4390300 000300 000
4410701 000701 000
4420600 000600 000
478029 59629 596
30001 200 0001 200 000
400044 166 15415 829 000-63 967 1541 560 000180 000700 000332 000-1 200 000
Cz. 2944 166 15415 829 000-63 967 1542 760 000180 000700 000332 0000