Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.14.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 33/91
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 14 listopada 1991 r.
w sprawie zmiany cen zbytu spirytusu luzem.

Komunikuje się, że decyzją nr PD/C/91/91 Ministra Finansów z dnia 21 października 1991 r. postanowiono, co następuje:
1. W załączniku nr 1 do decyzji nr PD/C/55/91 Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie cen spirytusu luzem (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 59) wprowadzono zmiany, jak niżej:
1) W wykazie cen zbytu spirytusu luzem poz. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Poz.Rodzaj spirytusuCena zbytu w zł za dm3 100%
Kol. AKol. BKol. C
12345
"4.3) wytwarzanie napojów alkoholowych typu win niskoprocentowych i napojów winopochodnych (SWW 2471-6), miodów pitnych (SWW 2473), napojów typu "honey drink" i "honey liquor", ekstrakcji ziół wermutowych przy produkcji napojów winnych oraz wytwarzania innych napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, nie zaliczonych do wyrobów przemysłu spirytusowego (SWW 244), piwa (SWW 2483) i wina (SWW 2471 i 2472)-50.000-"
2. W postanowieniach dodatkowych załącznika nr 1 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"2) Ceny zbytu wymienione w kolumnie B stosuje się przy sprzedaży spirytusu przeznaczonego do:

a) produkcji artykułów nie przeznaczonych do spożycia, jeżeli nie może być użyty do tych celów spirytus skażony środkami szczególnymi oraz dla potrzeb rezerw państwowych;

b) wytwarzania artykułów wymienionych w poz. 4 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz do produkcji octu.

3) Przy zakupie spirytusu do celów określonych w pkt 2, a także do skażenia środkiem szczególnym, o ile skażenie odbywa się w miejscu przerobu lub zużycia, nabywca powinien złożyć zamówienie potwierdzone przez właściwą dla niego izbę skarbową.

W przypadku braku tego potwierdzenia stosuje się ceny zbytu spirytusu ustalone w kolumnie A.

4) Ceny zbytu, wymienione w kolumnie C stosuje się przy sprzedaży spirytusu skażonego niżej wymienionymi środkami szczególnymi:

Lp.Ilość środka skażającego na 100 l spirytusu 100%, nie mniej niżNazwa środka skażającego
123
13 lACETON
25 lALKOHOL AMYLOWY
35 lALKOHOL BUTYLOWY
43 lBENZOL, BENZEN
53 lBENZYNA
60,01 gBITREX Benzoesan denatorium
70,3 lBROMEK - lub CHLOREK ETYLU
80,3 lCHLOROFORM lub JODOFORM
91,5 lCZTEROCHLOREK WĘGLA
102 lDWUSIARCZEK WĘGLA
113 lETER ETYLOWY
121 lFENOL lub KREZOL
131 lFORMALINA - roztwór wodny
141 lFTALAN DWUBUTYLU
151 lFTALAN DWUETYLU
161 lFTALAN DWUMETYLU
171 lGLUCONIAN CHLORHEXYDYNY

20% -roztwór wodny (chlorhexidinum gluconicum)

180,1 kgJOD KRYSTALICZNY
191 lRoztwór 10% jodu w etanolu
202 kgIDITOL (NOWOLAK)
211 kgKAMFORA
222 kgKALAFONIA
232 kgKREOZOT
243 lKSYLOL lub KSYLEN
252 kgKWAS SALICYLOWY
261 kgKWAS SIARKOWY min. 70%
278 lLAKIER BAKELITOWY (REZOLIT)
285 kgŁUG POTASOWY lub SODOWY (roztwór)
291 kgMENTOL KRYSTALICZNY
302 lNAFTA
313 kgNIPAGINA (ASEPTINA)
325 lOCTAN AMYLU lub BUTYLU
335 lOCTAN ETYLU
341 lOLEJ RYCYNOWY
351 kgOLEJKI ETERYCZNE lub kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne
368 kgPOLITURA SPIRYTUSOWA 25%
375 kgRozpuszczalnik NITRO
381,5 kgSALICYLAN METYLU
393 kgSZELAK
402 lTERPENTYNA
413 lTOLUOL, TOLUEN
422 lTRÓJCHLOROETYLEN
432 lWODA AMONIAKALNA 25%
445 kgŻYWICA BENZOESOWA roztwór etanolowy (1+5)
450,5 kgTYMOL
461 kgWODOROTLENEK SODU lub POTASU (krystaliczny)
471 lZASADY PIRYDYNOWE lub PIRYDYNA

Przy wyrobie octu stosuje się dodatek octu do spirytusu, w takim stosunku, aby zawartość kwasu octowego w mieszaninie wynosiła co najmniej 10% zawartości alkoholu oraz, aby zawartość alkoholu nie przekraczała 60% objętości w temperaturze 20° C".

Decyzja weszła w życie z dniem 28 października 1991 r.