Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.28.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1994 r.

KOMUNIKAT NR 34/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1994 r.
w sprawie zmiany cen spirytusu luzem

Komunikuje się, że niżej wymienionymi decyzjami Ministra Finansów - na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1993 r. Nr 11, poz. 50) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) i uchwałą nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (M.P. Nr 25, poz. 192) postanowiono, co następuje:
I. decyzją nr PDC/70/94 z dnia 26 października 1994 r. postanowiono:

1. Ustala się urzędowe ceny zbytu spirytusu luzem w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

2. Ustala się dla podmiotów gospodarczych wymienionych w załączniku nr 2 ceny zaliczeniowe spirytusu (cena przyjmowana do kalkulacji kosztu własnego wyrobów przemysłu spirytusowego) w wysokości:

Lp.WyszczególnienieCena 10 dm3 100%Cena w zł za 10 dm3 100% pomniejszona o należny VAT*
1234
1Spirytus surowy20,7417,00
2Spirytus rektyfikowany zwykły26,8422,00
3Spirytus rektyfikowany wyborowy29,2824,00
4Spirytus rektyfikowany luksusowy30,5025,00
5Spirytus rektyfikowany zwykły przeznaczony do wytwarzania napojów alkoholowych o mocy do 18% nie zaliczonych do piwa, wina i wódki195.20160,00

*) podatek od towarów i usług

3. Ceny zaliczeniowe spirytusu ustalone w ust. 2 stosuje się również jako ceny zbytu w obrocie między jednostkami gospodarczymi, wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.

4. Zakupu spirytusu po cenach ustalonych w ust. 2 mogą dokonywać jednostki gospodarcze wymienione w załączniku nr 2, jeżeli nie zalegają z płatnością podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług.

5. W przypadku gdy podmiot gospodarczy zużywa spirytus rektyfikowany własnej produkcji, spirytus ten może być wydany do wytwarzania wyrobów spirytusowych tylko wtedy, gdy podmiot ten nie zalega z płatnością podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług.

6. Ustala się urzędowe ceny zbytu spirytusu luzem nabywanego przez jednostki gospodarcze określone w ust. 2 w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego komunikatu.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1995 r., straci moc decyzja nr PDC/55/94 Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. w sprawie cen spirytusu luzem (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 24, poz. 81 z późn. zmianami);

II. decyzją nr PDC/73/94 z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniającą decyzję nr PDC/55/94 Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. w sprawie cen spirytusu luzem, w załączniku nr 3, poz. 1 pkt 2 i 3 ustalono brzmienie, jak wyżej:
Lp.Rodzaj spirytusuCena w zł za dm3 100%Cena w zł za dm3 100% pomniejszona o należny VAT*
1Spirytus surowy (PN-90/A-79523, SWW-2442):
2) ze zboża15.86013.000
3) z pozostałych surowców, produktów ubocznych i odpadowych12.81010.500

*) podatek od towarów i usług

Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 16 listopada 1994 r.;

III. decyzją nr PDC/74/94 z dnia 17 listopada 1994 r. zmieniającą decyzję nr PDC/70/94 z dnia 26 października 1994 r. w sprawie cen spirytusu luzem, w załączniku nr 3, poz. 1 pkt 2 i 3 ustalono brzmienie, jak wyżej:
Lp.Rodzaj spirytusuCena w zł za dm3 100%Cena w zł za dm3 100% pomniejszona o należny VAT*
1Spirytus surowy (PN-90/A-79523, SWW-2442):
2) ze zboża15,8613,00
3) z pozostałych surowców, produktów ubocznych i odpadowych12,8110,50

*) podatek od towarów i usług

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1995 r., straci moc decyzja nr PDC/73/94 Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca decyzję w sprawie cen spirytusu luzem.

WYKAZ CEN ZBYTU SPIRYTUSU LUZEM

Kolumna AKolumna BKolumna C
Poz.Rodzaj spirytusuCena w zł za 10 dm3 100%Cena w zł za 10 dm3 100% pomniejszona o należny VAT*Cena w zł za 10 dm3 100%Cena w zł za 10 dm3 100% pomniejszona o należny VAT*Cena w zł za 10 dm3 100%Cena w zł za 10 dm3 100% pomniejszona o należny VAT*
12345678
1Spirytus rektyfikowany luksusowy (PN-74/A-79522)378,81310,50--32,9427,00
2Spirytus rektyfikowany wyborowy (PN-74/A-79522367,22301,00----
3Spirytus rektyfikowany zwykły (PN-74/A-79522)359,90295,0029,2824,0028,0623,00
4Spirytus rektyfikowany zwykły (PN-74/A-79522) przeznaczony do:
1) wytwarzania leków--26,8422,00--
2) wytwarzania wyrobów zielarskich nie zaliczonych do leków--42,7035,00--
3) wytwarzania win i miodów pitnych oraz do przerobu win krajowych i importowanych win gronowych--42,7035,00--
4) wytwarzania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18% nie zaliczanych do piwa, wina i wódki--195,20160,00--
5) ekstrakcji ziół wermouthowych--92,7276,00--
6) wytwarzania koncentratów (preparatów) rodzaju używanych do produkcji napojów oraz wytwarzania esencji spożywczych--74,4261,00--
5Spirytus surowy (PN-90/A-79523331,84272,0026,2321,5023,7919,50
6Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/JBPRS-23, SWW-2449-9)359,90295,00--23,7919,50

*) podatek od towarów i usług

Postanowienia dodatkowe:

1. Ceny zbytu określone w kolumnie A stosuje się bez względu na odbiorcę i przeznaczenie spirytusu, z wyjątkiem sprzedaży spirytusu na eksport i przypadków wymienionych w ust. 2 i 3 Postanowień dodatkowych.
2. Ceny zbytu wymienione w kolumnie B stosuje się przy sprzedaży spirytusu z przeznaczeniem do:
a) produkcji artykułów nie przeznaczonych do spożycia, jeżeli nie może być użyty do tych celów spirytus skażony środkami szczególnymi,
b) wytwarzania artykułów wymienionych w poz. 4 pkt 1-6, z tym że spirytus surowy nie może być sprzedany z przeznaczeniem do wytwarzania artykułów spożywczych,
3. Przy zakupie spirytusu po cenie innej niż wymieniona w kolumnie A, nabywca powinien złożyć zamówienie potwierdzone przez właściwy dla niego urząd kontroli skarbowej. Urząd kontroli skarbowej dokonuje potwierdzenia po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, iż nabywca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. W przypadku braku tego potwierdzenia stosuje się ceny zbytu ustalone w kolumnie A.
4. Ceny zbytu wymienione w kolumnie C stosuje się przy sprzedaży spirytusu do produkcji octu (poz. 3 i 6) oraz skażonego środkami skażającymi wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu (Dz. U. Nr 121, poz. 542 i z 1994 r. Nr 78, poz. 361).

WYKAZ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ URZĘDOWE CENY ZALICZENIOWE SPIRYTUSU

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Białymstoku,
2. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS" w Bielsku-Białej,
3. Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego "POLMOS",
4. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego "POLMOS",
5. Fabryka Wódek "POLMOS" w Łańcucie,
6. Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
7. Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
9. Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
10. Szczecińska Wytwórnia Wódek "POLMOS",
11. Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Toruniu,
12. Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawska Wytwórnia Wódek "KONESER" w Warszawie,
13. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
14. Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS" w Zielonej Górze,
15. Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS",
16. Zakład Badawczo-Rozwojowy "POLMOS" w Koninie,
17. Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Kutnie,
18. Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Sieradzu,
19. Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" w Siedlcach,
20. Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "POLMOS" w Józefowie,
21. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Warszawie,
22. Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego "AKWAWIT" w Lesznie,
23. Śląska Fabryka Drożdży i Wódek "POLMOS" w Wołczynie,
24. Spółka "POLNISSKOSHER" w Warszawie,
25. Cukrownia Chełmża w Chełmży,
26. Sądeckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Nowym Sączu,
27. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owoców i Warzyw S. Sudoł, B. Wlaź w Krzemienicy k/Łańcuta,
28. Wytwórnia "MICHAŁ" Chyby k/Poznania,
29. "FRUCTANA" Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczo-Przemysłowej w Milanówku,
30. Wytwórnia Wódek Gatunkowych "NISSKOSHER" w Bielsku-Białej,
31. Spółka z o.o. "ALCO PEGRO" w Kołaczkowie,
32. "INSTALBUD" - Roman Kwaśny - Bielsko Biała,
33. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPOART", Spółka Cywilna w Bielsku-Białej,
34. Przedsiębiorstwo Zagraniczne "UNICOM" w Poznaniu,
35. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GRUNTPOL" Spółka z o.o. w Kaliszu,
36. Przedsiębiorstwo Prywatne "MAPEXTIL" Wytwórnia Artykułów Przemysłu Spożywczego w Suwałkach - Papierni, ul. Wojska Polskiego,
37. Centralne Piwnice Win Importowanych Spółka z o.o. Warszawa, ul. Elsterska 3,
38. Gospodarstwo Wdrożeniowo-Nasienne Janusz PAUL Jarosławiec, 63-000 Środa Wlkp.,
39. Toruńskie Piwnice Win "VINPOL" w Toruniu,
40. Zakłady Chemiczne "BLACHOWNIA" Kędzierzyn-Koźle,
41. Agencja Rynku Rolnego w Warszawie.

WYKAZ

cen zbytu spirytusu luzem nabywanego przez jednostki gospodarcze określone w załączniku nr 2 do decyzji nr PDC/55/94 Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r.

Lp.Rodzaj spirytusuCena w zł za 10 dm3 100%Cena w zł za 10 dm3 100% pomniejszona o należny VAT*
1234
1Spirytus surowy (PN-90/A-79523, SWW-2442):
1) z ziemniaków oraz z ziemniaków z dodatkiem do 5% innych surowców, produktów ubocznych i odpadowych lub do 10% hydrolu,20,7417,00
2)ze zboża,14,6417,00
3) z pozostałych surowców, produktów ubocznych i odpadowych,11,599,50
4) z ziemniaków z dodatkiem powyżej 5% innych surowców, produktów ubocznych i odpadowych lub powyżej 10% hydrolu; cenę wyprodukowanego w ten sposób spirytusu oblicza się jako średnioważoną z cen spirytusu z ziemniaków i spirytusu z dodanych surowców, wynikającą z udziału spirytusów otrzymanych z poszczególnych surowców.
2Spirytus wytworzony z odpadów winnych:
1) surowy (PN-90/A-79523)12,8110,50
2) rektyfikowany (PN-74/A-7952226,8422,00

*) podatek od towarów i usług

Postanowienia dodatkowe:

1. Ceny ustalone w poz. 2 "Wykaz cen zbytu" mogą być również stosowane w obrotach spirytusem przeznaczonym do produkcji napojów winnych między jednostkami produkującymi te napoje.
2. Przy ustalaniu ceny, o której mowa w poz. 1 pkt 4 ilość spirytusu z ziemniaków ustala się uwzględniając ilość przerobionych ziemniaków i ich skrobowość oraz wydajność alkoholu 61,5 dm3 100% ze 100 kg skrobi. Pozostałą, po odjęciu spirytusu z ziemniaków, ilość spirytusu należy uważać za otrzymany z innych dodanych surowców.
3. Przy sprzedaży spirytusu rektyfikowanego z gorzelni rolniczej do poszczególnych rodzajów spirytusu wymienionych w poz. 1 pkt 1-4 "Wykaz cen zbytu" obowiązuje cena zbytu wyższa o 3,66 zł za dm3 100% - kol. 3.
4. Cenę ustaloną w poz. 1 pkt 3 "Wykazu cen zbytu" stosuje się również przy sprzedaży surowego spirytusu melasowego przeznaczonego do produkcji spirytusu odwodnionego zużywanego do wytwarzania mieszanki benzynowo-alkoholowej.