Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN poz. 70) w załączniku w § 7 uchyla się ust. 4 i 5.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).