Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.11.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE na Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE na Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 13) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do zadań Zespołu do Spraw Monitoringu należy:

1) monitorowanie projektów w ramach programów europejskich nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą;

2) prowadzenie kontroli na miejscu projektów dofinansowywanych ze środków funduszy powierzonych Władzy Wdrażającej do realizacji, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.