Zm.: zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2010.8.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1058
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, z późn. zm.2)) wprowadza następujące zmiany:
1) 1
w załączniku nr 1 w części 2 "Formularz Stp-2" w pkt 9 lit. f otrzymuje brzmienie:

f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania:

- wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wykryto sprawcy .............................................................. 18

- z powodu niewykrycia sprawcy ...................................................................... 19

- wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu ......................................... 20

- z braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niepopełnienia czynu zabronionego albo braku danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie ..................................................................................................... 21

- z braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niepopełnienia czynu zabronionego albo braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania .............................. 22

- z powodu niecelowości orzekania ................................................................ 25

- wobec stwierdzenia, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności ............................................................................................ 23

- wobec stwierdzenia, że czyn stanowi wykroczenie .................................... 13

- z innych przyczyn niż wymienione wyżej ................................................... 17";

2)
w załączniku nr 2 "Katalog symboli cyfrowych przestępstw" wprowadza się następujące zmiany:
a)
w części A "Przestępstwa z Kodeksu Karnego":

– w pozycji nr 5 w "Rozdziale XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu" dodaje się punkt 6a) w brzmieniu:

"6a) art. 165a finansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym ... 858 90",

– w pozycji nr 8 "Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności" otrzymuje brzmienie:

"1) art. 189 § 1 pozbawienie człowieka wolności ............................................ 130 90

2) art. 189 § 2 pozbawienie człowieka wolności dłużej niż 7 dni ................. 131 90

3) art. 189 § 3 pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem ..................................................................................................................... 129 90

4) art. 190 § 1 groźba karalna .......................................................................... 132 90

5) art. 191 § 1 zmuszanie do określonego zachowania się ............................. 133 90

6) art. 191 § 2 wymuszenie zwrotu wierzytelności ......................................... 134 90

7) art. 191a § 1 utrwalanie lub rozpowszechnianie bez zgody wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej ........................................ 153 90

8) art. 192 § 1 wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta ............... 135 90

9) art. 193 wdarcie się do cudzego pomieszczenia ....................................... 136 90",

– w pozycji nr 10 "Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" otrzymuje brzmienie:

"1) art. 197 § 1-2 zgwałcenie ............................................................................ 100 24

2) art. 197 § 3 zgwałcenie:

a) wspólnie z inną osobą .......................................................................... 097 24

b) wobec małoletniego poniżej lat 15 ...................................................... 098 24

c) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry ............................................................................................ 099 24

3) art. 197 § 4 zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem .................... 101 24

4) art. 198 obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą pozbawioną zdolności rozpoznawania znaczenia czynu ..................... 102 26

5) art. 199 molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności .............................................................................................................. 103 26

6) art. 200 obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania lub prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 czynności seksualnych w celu zaspokojenia seksualnego .......................................................................................... 104 26

7) art. 200a wykorzystywanie urządzeń teleinformatycznych lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200 i nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 oraz produkowanie lub utrwalanie treści pornograficznych z jego udziałem lub składanie propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych ....................................................................... 115 26

8) art. 200b publiczne propagowanie lub pochwała zachowań o charakterze pedofilskim .......................................................................................... 116 26

9) art. 201 kazirodztwo ............................................................................ 106 26

10) art. 202 § 1 publiczne prezentowanie treści pornograficznych ........... 107 26

11) art. 202 § 2 prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów o charakterze pornograficznym albo rozpowszechnianie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15 ................................... 108 26

12) art. 202 § 3 produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania, przechowywanie lub posiadanie albo rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem ...... 113 26

13) art. 202 § 4, 4a i 4b utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15; sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 ........ 114 26

14) art. 203 przymuszanie do uprawiania prostytucji ................................ 109 26

15) art. 204 § 1-2 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo ..................... 110 26

16) art. 204 § 3 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby małoletniej ........................................................................................... 111 26

17) art. 204 § 4 uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą ........................................................................................................... 112 26",

– w pozycji nr 17 w "Rozdziale XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu" pkt 1, 2 i 7 otrzymują brzmienie:

"1) art. 252 § 1 i 3 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika........... 954 90

2) art. 252 § 2 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ze szczególnym udręczeniem....................... 955 90

7) art. 256 § 1-2 propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu; rasizm; nietolerancja.............................................................................................. 960 90",

b)
w części B "Przestępstwa z ustaw szczególnych":

– skreśla się pozycję 33a,

– dodaje się pozycję 71a w brzmieniu:

"71a. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

art. 18a ................................................................................................. 798 90",

– dodaje się pozycję 126 w brzmieniu:

"126. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

art. 58 ust. 1-2 ........................................................................................ 457 90

art. 59 ust. 1 ............................................................................................ 458 90

art. 60 ust. 1-4 ........................................................................................ 459 90

art. 61 ....................................................................................................460 90".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędu. (Dz.Urz.KGP.10.9.58).