Zm.: zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.11.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 677
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 32 i 33 otrzymują brzmienie:

"§ 32. 1. Komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła wprowadzone przez siebie lub przez podległe jednostki Policji miesięczne dane z formularzy do Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji przez Policyjną Sieć Transmisji Danych najpóźniej do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.

2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust. 1 niezwłocznie informuje się Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

§ 33. Po zakończeniu kwartału komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji dokonuje przetworzenia danych zawartych w formularzach Stp-10 i Stp-11 przy wykorzystaniu oprogramowania wykonanego w Wydziale Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji i przesyła zebrane dane do Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji przez Policyjną Sieć Transmisji Danych najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą.";

2)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Za realizację zarządzenia są odpowiedzialni: komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego oraz Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, każdy w swoim zakresie.";

3)
§ 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów zarządzenia, które spowodowało istotne zniekształcenie wojewódzkich wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach pracy, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji występuje do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji z zawierającym uzasadnienie wnioskiem o zmianę danych w Temidzie przez usunięcie formularzy z błędnymi danymi ze zbiorów źródłowych wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz - gdy jest to konieczne -zastąpienie ich formularzami prawidłowymi.

2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, poprzedza się przeprowadzeniem czynności wyjaśniających, w toku których ustala się przyczyny powstania nieprawidłowości.

3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji w przypadkach szczególnych może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o zmianie danych w zbiorach źródłowych informując o tym pisemnie właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

4. Zmiany danych, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłącznie Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 2 i Nr 9, poz. 46.