Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1992.3.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 czerwca 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Straży Przemysłowej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 21 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Straży Przemysłowej (Dz. Urz. MPiPS Nr 2, poz. 6, Nr 3, poz. 10, Nr 5, poz. 18 i z 1991 r. Nr 2, poz. 4) - wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Stawki wynagrodzenia określone w zarządzeniu uwzględniają podatek dochodowy od osób fizycznych",

2) w § 7 wyrazy "od 10.000 do 20.000 zł miesięcznie" zastępuje się wyrazami "do 100.000 zł miesięcznie",
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA

stawek wynagrodzeń zasadniczych
Kategoria zaszeregowaniaStawki wynagrodzeń zasadniczych
miesięczne złgodzinowe zł
I900.000 - 1.000.0005.060 - 5.620
II950.000 - 1.100.0005.340 - 6.180
III1.000.000 - 1.200.0005.620 - 6.750
IV1.050.000 - 1.300.0005.900 - 7.310
V1.100.000 1.400.0006.180 - 7.870
VI1.150.000 - 1.500.0006.470 - 8.430
VII1.200.000 - 1.600.0006.750 - 8.990
VIII1.250.000 - 1.700.0007.030 - 9.560
IX1.300.000 - 1.800.000x - x
X1.350.000 - 1.900.000x - x
XI1.400.000 - 2.000.000x - x
XII1.450.000 - 2.100.000x - x