Zm.: zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.60

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmienionym zarządzeniem nr 42 z dnia 13 czerwca 2007 r., wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

1. W załączniku Nr 1, w części A.:

1) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor oddziału regionalnego KRUS lub innej jednostki organizacyjnej nadzorowanej bezpośrednio przez Prezesa KRUS w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału przesyła do Biura Administracji Centrali KRUS Informację, według wzoru stanowiącego załączniki nr 5a i 5b do niniejszych Zasad (nadsyłane informacje obejmują także nadzorowane placówki terenowe)."

2) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor Biura Administracji w terminie do 20 dnia po zakończeniu każdego kwartału przedstawia Prezesowi KRUS informację, według wzoru stanowiącego załączniki nr 6 i 6a, a po trzecim kwartale każdego roku dodatkowo według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do niniejszych Zasad.",

2. W załączniku Nr 1, w części B.:

1) ust. 2.1. otrzymuje brzmienie:

"Prezes KRUS podejmuje decyzję o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych i przyznaniu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne. Przyznany limit może być rozliczany w formie "ryczałtu" lub w formie "kilometrówki". Rozliczenie w formie miesięcznego ryczałtu oblicza się jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu. Natomiast rozliczenie w formie "kilometrówki" polega na obliczeniu iloczynu stawki za 1 kilometr przebiegu i faktycznie przejechanych kilometrów w celach służbowych.

a) w Centrali KRUS Prezes przyznaje limity imienne pracownikom na szczegółowo uzasadniony wniosek dyrektorów Biur Centrali,

b) w oddziałach regionalnych i innych jednostkach organizacyjnych Kasy limity kilometrów przyznaje Dyrektor (Kierownik) w ramach ogólnego limitu kilometrów na jazdy lokalne, przyznanego dla danej jednostki przez Prezesa KRUS. Limit ogólny jest przyznawany na szczegółowo uzasadniony wniosek Dyrektora (Kierownika) tej jednostki.

c) Dyrektorowi (Kierownikowi) jednostki organizacyjnej KRUS, na jego szczegółowo uzasadniony wniosek, limit kilometrów przyznaje Prezes KRUS.

d) Przyznane limity kilometrów są ważne do końca roku kalendarzowego, na który zostały przydzielone, z tym że mogą być przydzielone na krótsze okresy czasu i mogą być wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym".

2) ust 2.2. otrzymuje brzmienie:

"Limit kilometrów przyznany dla pracownika ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w którym pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

a) 300 kilometrów - do 100 tys. mieszkańców

b) 500 kilometrów - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

c) 700 kilometrów - ponad 500 tys. mieszkańców.

Podane wyżej maksymalne wielkości limitów kilometrów obowiązują zarówno dla limitów rozliczanych w formie ryczałtu jak i kilometrówki."

3) ust. 2.3. otrzymuje brzmienie:

"Podstawą do korzystania z miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne jest umowa cywilno-prawna o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta z pracownikiem. Wzór umowy dla limitów rozliczanych w formie "ryczałtu" stanowi załącznik Nr 7 do "Zasad..."

Wzór umowy dla limitów rozliczanych w formie "kilometrówki" stanowi załącznik Nr 7 a do "Zasad.."

4) ust. 3.1. otrzymuje brzmienie:

"Zwrot kosztów dla limitów kilometrów na jazdy lokalne rozliczanych w formie "ryczałtów" dokonuje się w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego comiesięcznego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych według wzoru stanowiącego:

a) Załącznik nr 9 a - dla pracowników Centrali KRUS,

b) Załącznik Nr 9 b - dla pracowników OR KRUS.

Dla limitów kilometrów rozliczanych w formie "kilometrówki" wymagane jest sporządzenie przez pracownika (w ujęciu miesięcznym) i złożenie bezpośrednio po zakończeniu miesiąca "Ewidencji przebiegu pojazdu - rachunku", wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 12 do "Zasad...".

5) ust. 5.2. otrzymuje brzmienie: " Polecenie wyjazdu służbowego przy użyciu samochodu prywatnego jako środka transportu w Centrali KRUS wystawiają Prezes, Zastępcy Prezesa Kasy lub dyrektorzy biur dla swoich pracowników, natomiast w jednostkach organizacyjnych KRUS - dyrektor tej jednostki."

3. Załączniki nr 5a, nr 5b, nr 6, nr 6a, nr 6b, nr 7a, nr 12 do "Zasad..." otrzymują następujące brzmienie:

Załącznik Nr 5a do "Zasad..."

CENTRALA KRUS

Biuro Administracji i Inwestycji

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa

......................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

INFORMACJA

Informuję, że w ...... kwartale ....... 200.... r. wykorzystano samochody do celów służbowych w sposób następujący:

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE

Lp.Marka samochoduNr rejestr.Data zakupu samochoduMiejsce użytkowaniaNazwisko kierującego pojazdemPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszty obsł. tech. od pocz. ekspl. [zł]Koszty obsł. tech. w kwartale sprawozd. [zł]
RAZEM:

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i nazwisko Stanowisko służbowe OR/PT
RAZEM:

III. INNE UWAGI: (itp. wypadki komunikacyjne itp.)

.......................................................................................................................................................

IV. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE UŻYCIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA PRZEBIEGÓW MIESIĘCZNYCH POWYŻEJ 2.000 KM

.......................................................................................................................................................

Sporządził Zatwierdził

Załącznik  Nr 6 do "Zasad..."

INFORMACJA

o wykorzystaniu samochodów służbowych w Centrali KRUS

za ......... kwartał ........... roku.

Lp.Marka samochoduNr rejestracyjnyData zakupu samochoduPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszt obsług techn. od pocz. ekspl. (zł)Koszt obsług techn. w kwartale sprawozd. (zł)Koszt obsług techn. na 1 km przebiegu całkowitegoUwagi
12345678910

Warszawa, dnia ...................... r.

Sporządził Zatwierdził

Załącznik  Nr 6a do "Zasad..."

INFORMACJA

o wykorzystaniu samochodów służbowych w jednostkach organizacyjnych KRUS

w .............. kwartale ........... roku.

Lp.Oddział Regionalny /Placówka TerenowaMarka samochoduNr rejestr.Data zakupu samochoduNazwisko kierującego pojazdemPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w kwartale sprawozd.Koszt obsł. tech. od pocz. ekspl. (zł)Koszt obsł. techn. w kwartale sprawozd. (zł)Koszt obsł. techn na 1 km przebiegu całkowitego
1234567891011
Razem

Warszawa, dnia .......................... r.

Sporządził Zatwierdził

Załącznik  Nr 6b do "Zasad..."

Zestawienie samochodów planowanych do wymiany w roku ................

L.p.Oddział Regionalny/ Placówka TerenowaMarka samochoduNr rejestracyjnyData zakupu samochoduPrzebieg całkowity od początku eksploatacjiKoszt obsług technicznych od początku eksploatacjiUwagi
Warszawa, dnia ...................... r.

Sporządził Zatwierdził

Załącznik  Nr 7a do "Zasad..."

WZÓR UMOWA Nr

na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Zawarta pomiędzy następującymi stronami:

Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

Panią/Panem

Zamieszkałym: .........................................................................................................................

Zatrudnionym: .........................................................................................................................

na stanowisku: ........................................................................................................................

właścicielem/ką, współwłaścicielem/ką, użytkownikiem samochodu marki: ............................

Nr rej ............................................................................, o pojemności silnika .................. cm

Zwanym dalej pracownikiem.

Umowę zawarto w dniu ..........................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do używania prywatnego samochodu osobowego w służbowych przejazdach lokalnych w ramach przyznanego limitu w wysokości ....... km na miesiąc. Zastrzega się możliwość zmiany limitu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do comiesięcznego wypłacania należności za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych według iloczynu wykazanego (w km) zrealizowanego przebiegu samochodu w celach służbowych i aktualnie obowiązujących w KRUS stawek za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie złożonego przez pracownika "Ewidencji przebiegu pojazdu - rachunku".

§ 3

Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia ............... r. do dnia ............... r.

§ 4

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia MI z dnia 25 marca 2002 r.(Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................... .................................................................

(pracownik) (Prezes KRUS lub osoba upoważniona)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria ................... nr ................... wydanym przez ................................................ - jako współwłaściciel/właściciel - wyrażam zgodę na powyższe.

................................................................

(data, podpis)

Załącznik  Nr 12 do "Zasad..."

WZÓR

Nazwisko i imę właściciela* Numer rejestracyjny pojazdu:

Adres zamieszkania pracownika (właściciela)*: Pojemność silnika:

Nr i data umowy ................................, 20 .... roku używałem do celów służbowych w jazdach lokalnych prywatny samochód osobowy i przedkładam niniejsze rozliczenie.

Niniejszym oświadczem, że w miesiącu ...............

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - RACHUNEK

Nr kolejny wpisuData wyjazduOpis trasy wyjazdu (skąd-dokąd)Cel wyjazduLiczba faktycznie przejechanych kilometrówStawka za 1 km przebiegu (zł)Wartość {5}x{6} (zł)Podpis pracodawcyUwagi
123456789
Podsumowanie miesiąca

* niepotrzebne skreślić

........................................................................... .............................................

Sprawdzono pod względem merytorycznym Podpis pracownika

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ......................

....................................................... ....................................................

Główny Księgowy Dyrektor Biura Administracji

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór ..................... zł (słownie: .................................................................................)

...............................................

Podpis pracownika