Zm.: zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.42

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 13 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

1. W załączniku nr 1 w części A:

1) w ust. 2 pkt 2 po wyrazach "(Dz. U. Nr 27, poz. 271)" dodaje się wyrazy "z późn. zm.";

2) w ust. 4 po wyrazach: "Rozliczenia tych jazd dokonuje Dyrektor jednostki organizacyjnej" dodaje się: "Zgoda wydana na dojazdy do pracy samochodem służbowym traci ważność z dniem 31 grudnia roku, na który została wydana, obecnie udzielone zgody tracą ważność z dniem 31.12.2007 r.";

3) w ust. 5 skreśla się pkt 4;

3) w ust. 13 skreśla się pkt 2;

4) w ust. 16 po wyrazach "(Dz. U. Nr 27, poz. 271) "dodaje się wyrazy "z późn. zm.".

2. W załączniku nr 1 w części B:

1) w ust. 1 po oznaczeniu publikacji rozporządzenia i ustawy dodaje się wyrazy "z późn. zm.";

2) ust. 2.1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Prezes KRUS podejmuje decyzje o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych i przyznaniu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne:

a) w Centrali KRUS Prezes przyznaje limity imienne pracownikom na szczegółowo uzasadniony wniosek dyrektorów Biur Centrali,

b) w oddziałach regionalnych i innych jednostkach organizacyjnych Kasy limity kilometrów przyznaje Dyrektor w ramach ogólnego limitu kilometrów na jazdy lokalne, przyznanego dla danej jednostki przez Prezesa KRUS. Limit ogólny jest przyznawany na szczegółowo uzasadniony wniosek Dyrektora tej jednostki.

c) Dyrektorowi jednostki organizacyjnej KRUS, na jego szczegółowo uzasadniony wniosek, limit kilometrów przyznaje Prezes KRUS.

d) przyznane limity kilometrów są ważne do końca roku kalendarzowego, na który zostały przydzielone. Obecne limity tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 r.";

3) ust. 2.2 otrzymuje brzmienie:

"W Oddziałach Regionalnych i innych jednostkach organizacyjnych KRUS dyrektorzy tych jednostek dokonują przydziału limitu kilometrów poszczególnym pracownikom w ramach ogólnego limitu danej jednostki, przyznanego przez Prezesa KRUS, przy czym limit ten nie może przekroczyć:

a) 300 km - w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,

b) 500 km - w miejscowościach powyżej 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

c) 700 km - w miejscowościach powyżej 500 tys. mieszkańców.";

4) skreśla się ust. 3.2;

5) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Stawki przeliczeniowe za 1 kilometr przebiegu samochodu są ustalane przez pracodawcę i nie mogą być wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)."

6) po ust. 5.3 dodaje się ust. 5.4 w brzmieniu: "Dla tych podróży prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu według wzoru określonego w załączniku nr 10 do »Zasad...«.".

3. W załączniku nr 1 w części C:

1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "innym osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej."

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "W uzasadnionych przypadkach likwidacja samochodu może być przeprowadzona w trybie złomowania lub nieodpłatnego przekazania."

4. W załączniku nr 1 w części D:

1) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z wnioskiem o wymianę samochodu na nowy może wystąpić do Prezesa KRUS: Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS, Dyrektor jednostki organizacyjnej KRUS, inny użytkownik - w następujących przypadkach:

1) Samochody osobowe marki Fiat 126p - po okresie użytkowania 4 lata i przebiegu nie mniejszym niż 80.000 km, z tym że jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 (sześć) lat po przebiegu nie mniejszym niż 60.000 km,

2) Samochody marki Polonez - po okresie użytkowania 5 lat i przebiegu nie mniejszym niż 125.000 km z tym, że gdy okres eksploatacji przekroczył 7 (siedem) lat po przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km,

3) Samochody osobowe o pojemności skokowej silnika 900-1200 cm3 po okresie użytkowania 7 lat i przebiegu nie mniejszym niż 130.000 km z tym, że gdy okres eksploatacji przekroczył 9 (dziewięć) lat po przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km,

4) Pozostałe samochody osobowe po okresie użytkowania 8 lat i przebiegu nie mniejszym niż 200.000 km z tym, że gdy okres eksploatacji przekroczył 10 lat po przebiegu nie mniejszym niż 130.000 km,

5) Samochody dostawcze, ciężarowe oraz typu "bus" -po określeniu przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego, że stopień ich zużycia wynosi ponad 70 %."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "W drodze wyjątku Prezes KRUS, w przypadkach indywidualnych, uzasadnionych przez Biuro Administracji i Inwestycji Centrali KRUS na podstawie pisemnej oceny technicznej pojazdu wydanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego, może odstąpić od jednego z wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1 - 4 kryteriów.".

3) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Ekspertyzy z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego mogą być zlecane wyłącznie licencjonowanym rzeczoznawcom samochodowym posiadającym certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, umieszczonym na liście rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póź. zm.).

6. Sprawdzanie ważności uprawnień rzeczoznawców samochodowych leży w gestii Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS lub Dyrektora OR - zlecających wykonanie przedmiotowej ekspertyzy."

5. W załączniku nr 4 do "Zasad ..." nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 1 do "Norm ...":

"Tabela norm zakładowych zużycia paliwa dla pojazdów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w litrach na 100 km przebiegu)

LPTYP pojazdu/ Marka pojazduPojemność skokowa Silnika cm3Norma w ruchu miejskimNorma w ruch poza miejskim
latozimalatozima
ISamochody osobowe:
1.Fiat 126 p6506,67,26,67,2
8008,59,35,76,3
2.Daewoo Matiz
9008,08,86,67,3
3.Fiat Uno
1.0008,08,58,08,5
4.Fiat Uno
1.1007,27,96,36,9
5.Fiat Panda
1.1006,36,96,36,9
6.Fiat Seicento
1.1009,2LPg +0,2 Pb10,1LPG + 0,2 Pb9,2Lpg +0,2 Pb10,1Lpg +0,2Pb
7.Fiat Seicento GAZ
8.Fiat Punto1.2509,410,37,07,7
1.60012,013,29,510,4
9.Polonez
1.60013,1Lpg +0,2Pb13,1Lpg +0,2Pb13,1Lp +0,2Pb13,1Lpg +0,2Pb
10.Polonez GAZ
11.Opel Astra1.60010,611,77,88,6
1.60011,711,78,68,6
12.Opel Astra Klima.
1.60011,011,07,77,7
13.Peugeot 306 Klima.
1.60011,212,39,510,4
14.Fiat Stilo
1.80017,619,413,214,5
15.Skoda Superb
1.90012,013,28,59,3
16.Fiat Doblo
2.00015,016,415,016,4
17.Lancia Kappa
2.00013,514,89,510,5
18.Leganza
2.00015,016,510,011,0
19.Skoda Octavia
IISamochody dostawcze ciężarowe i pochodne:
1.Skoda Felicja1.30012,914,29,210,1
2.Ford Transit 280 S2.00012,513,7512,513,75
3.Lublin izoterma2.40013,614,913,614,9
4.Lublin furgon2.40012,513,712,513,7
5.Ford Transit2.50010,511,610,511,6
6.Iveco Daily2.50019,020,917,018,7
7.Fiat Ducato2.80014,015,412,814,0

6. W załączniku nr 3 do "Norm..." ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca następnego roku i w tym czasie stosuje się normy zimowe.".

7. Załącznik nr 5 do "Zasad..." otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 5 do "Zasad....."

....................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

CENTRALA KRUS

Biuro Administracji i Inwestycji

Al. Niepodległości 190

00-608 WARSZAWA

"WZÓR"

INFORMACJA

Informuję, że w miesiącu .................. 200...r. wykorzystano samochody do celów służbowych w sposób następujący:

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE:

L.p.Marka samoch.Nr rejestrac.Data zakupu samoch.Miejsce użytkowaniaPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w m-cu sprawozd.Koszty obsł. tech. od pocz. eksploatacji /zł/Koszty obsł. tech. w m-cu sprawozd. /zł/
Razem

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH:

L.p.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i Nazwisko, Stanowisko służbowe OR/PT
Razem

III. INNE UWAGI: (np. wypadki komunikacyjne itp.) .....................................................

................................................................................................................................................

Sporządził: Dyrektor:".