Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271) oraz § 6 l. ust. 2 pkt. 14 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządzam, co następuje:
§  1. W Zarządzeniu Nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadzam następujące zmiany:
1. Części B. Załącznika Nr 1 nadaje się następujące brzmienie:

"1. Do celów służbowych może być wykorzystany samochód osobowy stanowiący własność (współwłasność) pracownika lub też będący w jego stałej dyspozycji (np. na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu itp.), na zasadzie odpłatności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991).

2.1 Prezes KRUS podejmuje decyzje o skorzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych i przyznaniu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne w stosunku do pracowników Centrali, przy czym limit ten nie może przekroczyć 700 km.

2.2 Decyzje o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych oraz o przyznaniu limitów kilometrów na jazdy lokalne w innych jednostkach organizacyjnych KRUS podejmują dyrektorzy tych jednostek w ramach ogólnego limitu danej jednostki, przyznanego przez Prezesa KRUS, przy czym limit ten nie może przekroczyć:

1) 300 km - w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

2.3 Podstawą do korzystania z miesięcznego limitu kilometrów jest umowa cywilno-prawna o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta z pracownikiem. Wzór umowy znajduje się w Załączniku Nr 7 "Zasad.. ." do niniejszego Zarządzenia.

3. Zwrotu kosztów na jazdy lokalne dokonuje się w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego comiesięcznego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych według wzoru stanowiącego:

a) Załącznik Nr 9a - dla pracowników Centrali KRUS,

b) Załącznik Nr 9b - dla pracowników OR KRUS.

4. Stawki przeliczeniowe za 1 kilometr przebiegu ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.

5.1 Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne), przy użyciu prywatnego samochodu osobowego pracownika, odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) i umowy przedstawionej w Załączniku Nr 8 "Zasad.. ." Zarządzenia Nr 14.

5.2 Polecenie wyjazdu służbowego przy użyciu samochodu prywatnego, jako środka transportu w Centrali KRUS, wystawia Prezes KRUS, natomiast w jednostkach organizacyjnych KRUS - Dyrektor tej jednostki.

5.3 Umowę na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych (Załącznik Nr 8 "Zasad.. .") w Centrali KRUS podpisuje Prezes KRUS lub osoba przez niego upoważniona, zaś w jednostkach organizacyjnych - Dyrektor tej jednostki."

2. § 3 Załącznika Nr 8 do "Zasad.. ." otrzymuje brzmienie:

"W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991).

3. Załącznik Nr 9 do "Zasad.." otrzymuje oznaczenie "9a" i brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Do Zarządzenia Nr 14 dodaje się Załącznik Nr 9b stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Załącznik nr 9a do "Zasad..."

.................. ...................................

(Imię i Nazwisko) (Stanowisko służbowe)

...................

(Nr i data umowy)

......................................

(Marka samochodu, nr rej. i poz. siln.)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w miesiącu ...... 20...r.

używałem/am do celów służbowych prywatny samochód osobowy i

przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne

.....km x ....... = ..... zł (1/22 ryczałtu = ......... zł)

(stawka

za 1 km)

(słownie: .................................................)

2. Potrącenia z kwoty ryczałtu z tytułu:

a. choroby: .............. dni

b. urlopu: ............. dni

c. podróży służbowej trwającej co najmniej 8

godzin: .............. dni

d. innej nieobecności w pracy, niż wymienione w pkt

a), b), c) .............. dni

e. niedysponowania pojazdem przez pracownika do celów

służbowych: .............. dni

Razem potrącenia: ....... dni x 1/22 ......... zł = ....... zł

(słownie: ...................................................)

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = .........zł.

(słownie: ............................................. zł)

............. dnia ..... 20...r. ......................

(Miejscowość) (podpis pracownika)

4. Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz potwierdzam

dysponowanie przez pracownika samochodem do celów

służbowych w rozliczanym okresie z uwzględnieniem pkt 2 e.

..........................

(podpis Dyrektora Biura)

5. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

pkt 1 .......................................

pkt2a-d .......................................

pkt2,3 .......................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ........ 20... r.

.................. ....................

(Główny Księgowy) (Dyrektor BAil)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór ....... zł (słownie: .........................)

.....................

(podpis pracownika)

pkt 1 - potwierdza komórka prowadząca ewidencję pracy

pojazdów służbowych

pkt 2 a-d - potwierdza komórka kadrowa

pkt 2,3 - potwierdza komórka finansowo-księgowa

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Załącznik nr 9b do "Zasad.. ."

.................. ...................................

(Imię i Nazwisko) (Stanowisko służbowe)

...................

(Nr i data umowy)

......................................

(Marka samochodu, nr rej. i poz. siln.)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w miesiącu ...... 20...r.

używałem/am do celów służbowych prywatny samochód osobowy i

przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne

.....km x ....... = ..... zł (1/22 ryczałtu = ......... zł)

(stawka

za 1 km)

(słownie: .................................................)

2. Potrącenia z kwoty ryczałtu z tytułu:

a. choroby: .............. dni

b. urlopu: ............. dni

c. podróży służbowej trwającej co najmniej 8

godzin: .............. dni

d. innej nieobecności w pracy, niż wymienione w pkt

a), b), c) .............. dni

e. niedysponowania pojazdem przez pracownika do celów

służbowych: .............. dni

Razem potrącenia: ....... dni x 1/22 ......... zł = ....... zł

(słownie: ...................................................)

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = .........zł.

(słownie: ............................................. zł)

............. dnia ..... 20...r. ......................

(Miejscowość) (podpis pracownika)

4. Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz potwierdzam

dysponowanie przez pracownika samochodem do celów

służbowych w rozliczanym okresie z uwzględnieniem pkt 2 e.

............................

(podpis Kierownika Wydziału)

5. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

pkt 1 .......................................

pkt2a-d .......................................

pkt2,3 .......................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ........ 20... r.

.................. .....................

(Główny Księgowy) (Dyrektor jednostki

organizacyjnej)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór ....... zł (słownie: .........................)

.....................

(podpis pracownika)

pkt 1 - potwierdza komórka prowadząca ewidencję pracy

pojazdów służbowych

pkt 2 a-d - potwierdza komórka kadrowa

pkt 2,3 - potwierdza komórka finansowo-księgowa