Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2013.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNCYH 1
z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do udzielania pomocy humanitarnej na podstawie art. 11a ustawy o działalności pożytku publicznego oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 września z 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386) nie stosuje się przepisów niniejszego zarządzenia dotyczących wszczęcia postępowania dotacyjnego oraz komisji konkursowej, zasad oceny i wyboru wniosków projektowych.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotacje celowe nie mogą być przyznawane podmiotom, w których pracownicy Ministerstwa lub placówek zagranicznych pełnią funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru, chyba, że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra Spraw Zagranicznych.";

3) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny wniosków projektowych określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Właściwy członek kierownictwa, na podstawie przekazanego przez komisję protokołu końcowego, podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji wnioskodawcy lub wnioskodawcom umieszczonym na liście wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji i do udzielenia dotacji oraz na liście wniosków projektowych rezerwowych.

2. Właściwy członek kierownictwa oraz jego asystenci składają deklarację dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów związanego z wnioskodawcami, których projekty są rekomendowane przez komisję. Stosuje się wzór deklaracji określony w załączniku nr 5 do zarządzenia, zmieniając odpowiednio określenie "członka komisji konkursowej" na "członka kierownictwa" albo "asystenta członka kierownictwa" oraz sformułowanie "którzy zgłosili wnioski projektowe w konkursie" na "których projekty są rekomendowane do realizacji i do udzielenia dotacji oraz których projekty są umieszczone na liście rezerwowej". W przypadku zadeklarowania konfliktu interesów deklaracja jest przekazywana Ministrowi, który podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.";

5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa raz w roku ogłaszany jest zbiorczy wykaz jednostek, którym Ministerstwo przyznało dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom w danym roku. Publikacji obwieszczenia dokonuje się do końca pierwszego kwartału w roku następującym po roku, w którym przyznano dotacje. Sporządzenie i publikację obwieszczenia zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach prawnych, na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne do dnia 31 stycznia danego roku.";

6) w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku braku uwag do merytorycznej części sprawozdania lub zgłoszenia uwag nie mających wpływu na finansowe rozliczenie dotacji właściwa komórka organizacyjna przekazuje do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych finansową część sprawozdania z adnotacją "zatwierdzono pod względem merytorycznym" wraz z projektem pisma akceptacyjnego na podpis dysponenta części budżetowej lub osoby działającej z jego upoważnienia.";

7) w § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Projekt pisma, o którym mowa w ust. 9 podpisuje dyrektor właściwej komórki organizacyjnej działający z upoważnienia dysponenta części budżetowej";

8) w § 15 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku niedokonania zwrotu środków wraz z odsetkami w terminie określonym w piśmie, o którym mowa w ust. 11, dyrektor właściwej komórki organizacyjnej przeprowadza postępowanie administracyjne i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przygotowuje projekt decyzji określającej kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin, od którego nalicza się odsetki. Decyzję wydaje dysponent części budżetowej lub osoba działająca z jego upoważnienia.";

9) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt zawiadomienia, po uzgodnieniu od strony formalno-prawnej z komórką właściwą w sprawach prawnych, jest przedkładany w sposób określony w regulaminie organizacyjnym Ministrowi lub osobie przez niego upoważnionej do kierowania zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów.";

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko członka komisji: ..........................................
LP.Proszę zakreślić właściwe, pogrubione części tekstu oświadczeniaNazwa wnioskodawcy (należy wymienić wszystkich wnioskodawców, których dotyczy dana sytuacja)Charakter i skala powiązania
1234
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się listą wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski projektowe w konkursie [wstawić nazwę konkursu] i stwierdzam, że:
1.nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym z członków lub zastępców prawnych członków organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców
pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych wnioskodawcyNazwa wnioskodawcy (należy wymienić wszystkich wnioskodawców, których dotyczy dana sytuacja)
1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

2.nie pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców, ani nie jestem członkiem lub fundatorem żadnego z wnioskodawców.
pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej lub jestem członkiem lub fundatorem jednego z wnioskodawców.1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

3.nie jestem reprezentantem żadnego z wnioskodawców, zgłoszonym do udziału w pracach komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego.
jestem reprezentantem wnioskodawcy/-ów, zgłoszonym przez niego/nich do udziału w pracach komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego.1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

4.w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim przekroczyło 3.000 zł brutto ani nie byłem/łam członkiem organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru żadnego z wnioskodawców.
w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych pozostawałem/łam w stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim przekroczyło 3.000 zł brutto lub byłem/łam członkiem organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru u następujących wnioskodawców:1. .......

2. .......

3. .......

4. .......

5. .......

1. .......

2. .......

3. .......

4. .......

5. .........

5.w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim nie przekroczyło 3.000 zł brutto
w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych pozostawałem/łam w stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim nie przekroczyło 3.000 zł brutto z następującymi wnioskodawcami:1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

5. .............

1. ...............

2. ...............

3. ..............

4. ..............

5. ................

6.pozostaję w innych relacjach (np. otwarty przewód doktorski, studia podyplomowe w toku, wolontariat, wydanie publikacji mojego (współ)autorstwa w okresie ostatnich trzech lat), które mogą być źródłem konfliktu interesów z następującymi wnioskodawcami.1. .............

2. .............

3. .............

4. .............

5. .............

1. ...............

2. ...............

3. ..............

4. ..............

5. ................

nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny wniosków projektowych złożonych przez takiego wnioskodawcę.

Objaśnienie:

Należy wypełnić każdy punkt deklaracji, wskazując w sposób jednoznaczny, np. za pomocą zakreślenia czy zachodzą czy też nie zachodzą przestanki konfliktu interesów.

W przypadku, gdy takie przesłanki zachodzą należy podać we właściwych rubrykach nazwy wnioskodawców, których dotyczy dana sytuacja oraz charakter i skalę powiązań

wynikającą z działań na rzecz wnioskodawcy.

Data: ...............

Podpis ...................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAPROSZENIE

DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

W OTWARTYM KONKURSIE ... (NAZWA)

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ... (nazwa). Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu: ... (należy wskazać także zadania publiczne określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

................... nazwa komórki organizacyjnej MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

w terminie do 20... r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYTATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dotacje ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

- mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie: (opcjonalnie, do wyboru przez właściwą komórkę organizacyjną)

* przygotowania wniosków o dotacje,

* oceny wniosków projektowych,

* realizacji projektów współfinansowanych ze środków dotacji,

* problematyki dotyczącej obszarów tematycznych objętych konkursem, a mianowicie ... .

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w

konkursie.

W zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D do niniejszego zaproszenia.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

Załącznik  A

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT ... (NAZWA)

MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji
imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
data urodzenia (dd/mm/rrrr):
nr dowodu osobistego:
telefon kontaktowy:
email kontaktowy:

2. Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zgłaszamy Pana/Panią ................................. ............ na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie (nazwa) ... Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako reprezentanta-tkę naszej organizacji/podmiotu1).
nazwa organizacji/podmiotu
adres organizacji/podmiotu
nr KRS lub innego odpowiedniego dla organizacji/podmiotu rejestru
nazwisko/nazwiska i funkcja/funkcje

osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania organizacji/podmiotu

pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania

organizacji/podmiotu

pieczęć organizacji/podmiotu

______

1) Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

3. Deklaracja kandydata

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (nazwa)... Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na dotacje organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych określonymi w treści zaproszenia.

miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:

4. Opis doświadczenia kandydata w zakresie przygotowania wniosków o dotacje lub realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków dotacji (wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie)

od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:

5. Opis doświadczenia kandydata w zakresie problematyki dotyczącej konkursu (wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie)

obszar tematyczny
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
obszar tematyczny
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
obszar tematyczny
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
obszar tematyczny
od - do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych zadań)
obszar tematyczny
miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:

5. Opis doświadczenia kandydata w zakresie oceny wniosków projektowych (wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie)

Konkurs
od - do ...
miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:

Załącznik  B

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ja, niżej podpisany/a

....................................................................................................

imię i nazwisko członka komisji - przedstawiciela organizacji pozarządowych

niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny wniosków projektowych nadesłanych w ramach ogłoszonego przez MSZ konkursu

....................................................................................................

nazwa/tytuł konkursu

w szczególności do:

- czynnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- udziału w opracowaniu regulaminu prac komisji,

- udziału w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

- sporządzania uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

- udziału w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego,

- zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ.

.......................................... .................................................

miejscowość, data podpis

Załącznik  C

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

(ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA)

Załącznik  D

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW

(ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA)
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492)