Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.4.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2010/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 28/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, w załączniku "Zasady rozliczeń oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego" § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Środki finansowe niewykorzystane do końca roku kalendarzowego którego dotyczą, podlegają zwrotowi Wojewodzie, w trybie określonym w art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.