Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1980.5.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1980 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeszacowania zapasów oraz rozliczania jego wyników.

Na podstawie art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) oraz § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 23 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie zasad przeszacowania zapasów oraz rozliczania jego wyników (Dz. Urz. Min. Fin. z 1977 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 18, poz. 43 oraz z 1979 r. Nr 6, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze są obowiązane do przeszacowania zapasów z tytuły wprowadzonych zmian cen i rozliczenia wyników tego przeszacowania stosownie do przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) zmian cen detalicznych towarów w przedsiębiorstwach handlowych, w tym także w przedsiębiorstwach gastronomicznych i garmażeryjnych, z tym że wyłączenie to nie dotyczy przedsiębiorstw handlu środkami produkcji,

2) innych zmian cen, określonych odrębnymi decyzjami Ministra Finansów i decyzjami właściwych ministrów podjętymi w uzgodnieniu w Ministrem Finansów.

3. Centrala zjednoczenia jest obowiązana zawiadamiać zgrupowane w zjednoczeniu przedsiębiorstwa o zmianach cen, o których mowa w ust. 1 i o decyzjach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.",

2) w § 3 ust. 1 wyrazy "w § 1 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w § 1 ust. 2 pkt 2" oraz skreśla się pkt 2,
3) w § 4 pkt 1 skreśla się wyrazy "lub rozszerzyć ten obowiązek na przedsiębiorstwa nie wymienione w § 1 ust. 1",
4) w § 8:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wyniki przeszacowania zapasów z tytułu obniżek cen są uwzględniane w rozliczeniach z rachunkiem scentralizowanym tylko wtedy, gdy decyzja wprowadzająca tę obniżkę cen została wymieniona w wykazie przesłanym przez Ministerstwo Finansów właściwym zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym).",

5) w § 11 ust. 1 skreśla się wyrazy "w tym także ujemne saldo,",
6) w § 12:
a) w ust. 1 wyrazy "podlegające wpłacie na rachunek scentralizowany" zastępuje się wyrazami "rozliczanej z rachunkiem scentralizowanym",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Od nieprzekazanych w terminie środków pieniężnych przedsiębiorstwa uiszczają odsetki za zwłokę według zasad i w trybie określonym w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 63, poz. 274 i z 1976 r. Nr 5, poz. 26).",

7) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

8) § 16 otrzymuje brzmienie"

"§ 16. 1. Wykazane przez przedsiębiorstwo ujemne saldo wyników przeszacowania zapasów na dzień 1 stycznia oraz za okres I, II lub III kwartału rozliczane jest każdorazowo z rachunkiem scentralizowanym łącznie z wynikiem przeszacowania zapasów, za okres następnego kwartału.

2. Jeżeli wykazane przez przedsiębiorstwo ujemne saldo przeszacowania zapasów za okres IV kwartału spowodowałoby zmniejszenie udziału funduszów własnych w finansowaniu środków obrotowych poniżej minimalnej normy procentowej ustalonej w obowiązujących przepisach, odpowiednia część tego salda, nie większa jednak od części, podlegającej rozliczeniu z rachunkiem scentralizowanym Ministerstwa Finansów (§ 8) pokrywana jest przez zjednoczenie (jednostkę nadrzędną) ze środków zgromadzonych na rachunku scentralizowanym tego zjednoczenia (jednostki równorzędnej) w terminie określonym w § 13 ust. 1.

3. Za zgodą właściwego ministra zjednoczenie (jednostka równorzędna) może pokryć przedsiębiorstwu w sposób określony w ust. 2 ujemne saldo wyników przeszacowania zapasów na dzień 1 stycznia oraz za okres I, II i III kwartału.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do pokrywania:

1) przez ministerstwo ujemnego salda wyników przeszacowania zapasów wykazanego przez zjednoczenie (jednostkę równorzędną),

2) przez Ministerstwo Finansów ujemnego salda wyników przeszacowania zapasów, wykazanego przez ministerstwo.",

9) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W związku ze zmianami cen, wprowadzonymi z dniem 1 stycznia przedsiębiorstwa dokonują przeszacowania zapasów według stany wynikającego z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do rozliczenia wyników przeszacowania zapasów na dzień 1 stycznia stosuje się przepisy § 8, § 10 ust. 2 oraz § 11-14 i 16, dotyczące rozliczania wyników przeszacowania zapasów za I kwartał.",

c) skreśla się ust. 5.
§  2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do wyników przeszacowania zapasów począwszy od dnia 1 stycznia 1980 r.
2. Rozliczenia z rachunkiem scentralizowanym wyników przeszacowania zapasów na dzień 1 stycznia 1980 r. oraz rozliczenia za I kwartał 1980 r. powinny być dokonane łącznie z rozliczeniem za II kwartał 1980 r.