Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/91
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 24 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań znaków pieniężnych.

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439 i 440) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 14/89 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 czerwca 1989 r. w sprawie zasad przeliczenia, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań znaków pieniężnych (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Liczenie, sortowanie, pakowanie banknotów i monet oraz dziurkowanie banknotów zniszczonych wykonywane jest zawsze w obecności drugiego pracownika uczestniczącego w czynnościach liczarskich. Zasada ta obowiązuje również przy wykonywaniu wszystkich czynności wchodzących w zakres prac kasowo-skarbcowych.

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy pracy kasjera".

2) w § 2 w pkt 1 po wyrazach "Nr 4, poz. 21" dodaje się wyrazy "Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439 i 440",
3) w § 9 w ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowym przeliczeniu co najmniej:

- 50% paczek banknotów o nominałach 500.000 złotych i wyższych,

- 20% paczek banknotów o nominałach poniżej 500.000 złotych do nominału 50.000 złotych,

- 10% paczek banknotów o nominałach poniżej 50.000 złotych do nominału 5.000 złotych.

Przeliczeniu podlega również dowolna ilość banknotów o nominałach poniżej 5.000 złotych".;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Opaski, o których mowa w § 11, z nadrukiem "Narodowy Bank Polski" stosuje Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych do banknotów fabrycznie nowych stanowiących emisję oraz oddziały NBP do banknotów obiegowych i zniszczonych.

2. Pozostałe banki stosują opaski z nadrukiem nazwy danego banku jednakże z zachowaniem jednolitych, zasadniczych elementów opasek NBP (tj. szerokość opasek i nadruków), według następujących wzorów:

1) opaska dla banknotów obiegowych:

OddziałData
Liczył

................

Sprawdził

50.000.000

ZŁOTYCH

100 sztuk

____________500.000

po zł

Przeliczyć przy odbiorze

2) opaska dla banknotów zniszczonych:

Oddział
LiczyłData
Sprawdził50.000.000

ZŁOTYCH

100 sztuk

____________ 500.000

po zł

Z.

3. Banki zaopatrują się w opaski we własnym zakresie.

4. Dopuszcza się używanie opasek bez nadruku z tym, że warunkiem stosowania takich opasek jest zachowanie szerokości opasek z nadrukiem, z tolerancją do 10 mm oraz zamieszczenie na opaskach odbitki stempla według wzorów podanych w ust. 2".

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Paczki banknotów obiegowych formuje się w wiązki następującymi sposobami:

1) ręcznie, wiążąc sznurkiem na krzyż,

2) maszynowo (wiązarki), opaskowując taśmą polipropylenową raz wzdłuż i dwa razy w poprzek banknotów,

3) maszynowo (pakowaczki próżniowe), w torebki z przezroczystej folii. Dobór urządzeń (pakowaczek) oraz torebek foliowych powinien gwarantować trwałość opakowania i uniemożliwiać manipulacje zgrzewem.

Torebki powinny być wykonane z materiału o gęstej strukturze, z nadrukiem identyfikującym oddział banku - na krawędziach zgrzewanych.

2. Pracownik formujący wiązkę banknotów w sposób określony:

1) w ust. 1 pkt 1 lub 2 podpisuje się na odwrotnej stronie opaski ostatniej paczki banknotów,

2) w ust. 1 pkt 3 oznakowuje sformowaną wiązkę identyfikacyjną nalepką samoprzylepną, na której powinny znajdować się cechy oddziału banku oraz podpis formującego wiązkę. Nalepka identyfikacyjna powinna wiązać się trwale z opakowaniem tak, aby nie można było jej usunąć bez naruszenia opakowania".

6) po § 15 dodaje się § 151 w brzmieniu:

"§ 151. Paczki banknotów zniszczonych formuje się w wiązki w sposób określony w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz ust. 2 pkt 1";

7) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Paczki banknotów zniszczonych podlegają przedziurowaniu - za pomocą dziurkarki - w oddziale banku formującym paczki banknotów. Paczki banknotów dziuruje się w trzech miejscach. Otwory o średnicy minimalnej 8 mm powinny być rozmieszczone na podłużnej osi symetrii banknotu w taki sposób, aby otwór środkowy znajdował się w środku banknotu, a dwa otwory skrajne w odległości po 40 mm od otworu środkowego";

8) użyte w § 20 ust. 1 pkt 2, § 24 ust. 4 i § 30 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Skarbiec Emisyjny NBP" zastępuje się odpowiednio użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Skarbiec Główny NBP w Warszawie";
9) w § 21 ust. 2 wyrazy "5.000 złotych" zastępuje się wyrazami "50.000 złotych";
10) w § 24 ust. 3 wyrazy "lub papier, w które" zastępuje się wyrazami "w którą";
11) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Waluty w postaci banknotów pakowane są w paczki po 100 sztuk banknotów jednego nominału. Paczki tych banknotów ujmowane są w opaski według wzoru:

NARODOWY BANK POLSKI
OddziałData
SztukNominałKwota
WalutaLiczyłSprawdził

2. Banki zaopatrują się w opaski we własnym zakresie.

3. Dopuszcza się używanie przez banki opasek bez nadruku z tym, że warunkiem stosowania takich opasek jest zachowanie szerokości opasek do 50 mm oraz zamieszczenie na opaskach odbitki stempla według wzoru podanego w ust. 1.

4. Paczki banknotów formuje się w wiązki po 10 paczek lub półwiązki po 5 paczek banknotów tego samego nominału. Wiązki lub półwiązki mogą być formowane:

1) ręcznie, wiążąc je sznurkiem jeden raz wzdłuż i dwa razy w poprzek banknotów, a końce sznurka opatrując plombą z wyciśniętym znakiem identyfikacyjnym oddziału banku. W tym przypadku stosuje się zasadę określoną w § 15 ust. 2 pkt 1,

2) maszynowo - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2.

5. Na grzbietach opasek poszczególnych paczek banknotów, z których formowane są wiązki lub półwiązki, umieszcza się odbitkę stempla z nazwą oddziału banku.

6. Monety pakuje się w woreczki, które podlegają plombowaniu. Woreczek należy zaopatrzyć w przywieszkę z nadrukiem "NBP" oraz znakiem identyfikacyjnym oddziału banku. Na przywieszce należy podać: rodzaj waluty, nominał, wartość oraz podpis osoby formującej woreczek";

12) w § 30:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Nie ma wówczas zastosowania termin, o którym mowa w § 29 ust. 1",

b) w ust. 2:

– wyrazy "Centralą NBP" zastępuje się wyrazami "Skarbcem Głównym NBP w Warszawie",

– dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku stwierdzenia różnicy przez banki zagraniczne, różnice podlegają rozliczeniu między bankami, po przekazaniu przez bank zagraniczny opaski od paczki banknotów lub przywieszki od worka, w których stwierdzono różnicę".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że stosowanie opasek przewidzianych w § 12 ust. 2 może nastąpić po wykorzystaniu przez banki zapasu opasek z nadrukiem NBP.