Zm.: zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 5 lutego 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 16/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2010 r. Nr 1, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Gabinetu Szefa CBA - w związku z wykonywaniem zadań służbowych.";

2)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"Wygasają uprawnienia dostępu do Systemu Wspomagania Obsługi Informacji (SWOI) nadane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.";

3)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218 poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 oraz Nr 157, poz. 1241.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

Wniosek o usunięcie informacji

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

Wniosek o nadanie/odebranie* uprawnień do dokonywania sprawdzeń w zasobach informacyjnych SIAD

grafika