Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2007.14.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przed zawarciem umowy dokonuje się wyboru oferenta, stosując tryb określony w przepisach o zamówieniach publicznych.";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 10.000 zł lub nie została objęta planem finansowym, zawarcie umowy wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia lub Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Dyrektora Generalnego, nadzorującego wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną wnioskującego dyrektora.";

3)
załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR DANE ZLECENIOBIORCY (WYKONAWCY) POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH l UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM

A.Dane personalne

Dane osobowe:

Nazwisko: ....................................................

Imię (imiona): ...............................................

Nazwisko rodowe: .............................................

Data i miejsce urodzenia: ....................................

Obywatelstwo: ................................................

Seria i numer dowodu osobistego: .............................

Telefon kontaktowy ...........................................

Miejsce zameldowania:

Województwo ...................... powiat ....................

gmina/dzielnica ..............................................

Miejscowość, kod pocztowy ....................................

Ulica, nr domu i mieszkania ..................................

Miejsce zamieszkania:

Województwo ..................... powiat .....................

gmina/dzielnica ..............................................

Miejscowość, kod pocztowy ....................................

Ulica, nr domu i mieszkania ..................................

Urząd Skarbowy (nazwa i adres): ..............................

NIP ........................ PESEL ...........................

B.Dane dla potrzeb obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz

ubezpieczenia zdrowotnego

1. Oświadczam, iż jestem:

a) uczniem/studentem(-tką) w wieku do ukończenia 26 roku

życia*,

...........................................................

NAZWA I ADRES UCZELNI/SZKOŁY (do oświadczenia należy

dołączyć kopię legitymacji studenckiej, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem)

b) pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w

firmie*,

...........................................................

NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY

c) zleceniobiorcą otrzymującym wynagrodzenie z tytułu

wykonywanej umowy zlecenia dla innego zleceniodawcy*.

Wybieram umowę zlecenia zawartą ze zleceniodawcą

...........................................................

NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY

jako umowę rodzącą obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i

rentowych

d) emerytem*/rencistą* numer emerytury/renty: .........

orzeczony stopień niepełnosprawności: tak/nie*

stopień: lekki/umiarkowany/znaczny*

e) zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy jako bezrobotny z

prawem/bez prawa do zasiłku*,

...........................................................

NAZWA I ADRES URZĘDU PRACY

2. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia ........

w .........................................................

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

3. Praca z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej wykonywana

jest w siedzibie firmy: TAK/NIE*

4. Okres, na który umowa jest zawarta (od - do): .............

C.Dane dla potrzeb dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

1. Zgłaszam wniosek o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem

emerytalno-rentowym z tytułu wykonywanej umowy

cywilnoprawnej: TAK/NIE*

2. Zgłaszam wniosek o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem

chorobowym z tytułu wykonywanej umowy cywilnoprawnej:

TAK/NIE*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem(am) zgodnie z

prawdą i że świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej z art.

247 § 1 Kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy. Przyjmuję także do wiadomości, że o wszelkich

zaistniałych zmianach powiadomię zleceniodawcę na piśmie w

ciągu 7 dni.

Data ......... Podpis ................

CZYTELNY