Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.17.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2010/BAG
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 81/2009/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia, w załączniku nr 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Proces likwidacji zużytego składnika majątkowego następuje na podstawie wniosku w sprawie przeprowadzenia likwidacji zużytego składnika majątkowego, którego wzór określa załącznik nr 9 do zarządzenia, sporządzonego przez pracownika prowadzącego ewidencję składników majątkowych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia. W przypadku zużytych telefonów komórkowych:

1) dopuszcza się bezpośrednie protokolarne przekazanie telefonów komórkowych w Oddziałach oraz Centrali Funduszu, w ramach umowy zawartej z Operatorem sieci, w programie "wymiany aparatów";

2) warunkiem bezpośredniego przekazania zużytych telefonów komórkowych do operatora sieci jest sporządzenie "Protokołu Przekazania" wraz z opisem usterek, sporządzonym przez pracownika komórki właściwej do spraw administracji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia. Protokół podpisany przez przedstawicieli Funduszu i Operatora sieci, stanowi podstawę do wyksięgowania wyposażenia rzeczowego z ewidencji pozabilansowej, prowadzonej w komórce organizacyjnej właściwej do spraw księgowości oraz ewidencji prowadzonej przez pracownika Funduszu, prowadzącego ewidencję składników majątkowych."

§  2.
Dodaje się załącznik nr 16, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, nr 225, poz. 1486, nr 227, poz. 1505, nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, nr 38, poz. 299, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 107, poz. 679.

ZAŁĄCZNIK 

Listownik firmowy komórki organizacyjnej, sporządzającej niniejszy protokół w Oddziałach Wojewódzkich NFZ oraz w Centrali NFZ

Warszawa, dnia ........................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

/ nazwa operatora telefonii komórkowej, adres /

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

zużytych aparatów komórkowych z .............................................................................................

....................................................................................................................... / nazwa OW NFZ /

do .................................................. w ramach zawartej umowy nr ........... z dnia ........................

/nazwa operatora/

w programie wymiany aparatów, tj:

Lp.Model telefonuNr inwentarzowyNr serii aparatuIlość sztukWartość zakupu

Przekazujący z ramienia Funduszu Odbierający z ramienia operatora

............................................................... ...........................................................

/ dyrektor BAG/ dyrektor Oddziału, / podpis osoby z pieczęcią operatora/

zastępca dyrektora oddziału do spraw

ekonomiczno-finansowych lub osoba

upoważniona/