Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 19 Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 68) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Sprawozdanie roczne za 2007 rok Korporacja sporządza według przepisów dotychczasowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Układ i zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach:

I. Sprawozdanie o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego na dzień ...

grafika

II. Sprawozdanie o stanie zobowiązań Korporacji wg stanu na dzień sprawozdawczy

grafika

III. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

grafika

IV. Sprawozdanie o zawartych przez Korporacje w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

grafika

V. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach inwestycji bezpośrednich za granicą

grafika

VI. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

grafika

VII. Sprawozdanie o udzielonych przez Korporację w okresie sprawozdawczym gwarancjach ubezpieczeniowych

grafika

VIII. Sprawozdanie o dokonanych przez Korporację w okresie sprawozdawczym wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach oraz szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych

grafika