Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.10.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26 poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 14, Nr 5, poz. 19 i Nr 6, poz. 24) w § 59 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w prokuraturach apelacyjnych - Ds, Opz, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Nps, Nps-ps, Ap, K, A, Oz, Drz, Drz/p, ENA-P, Ko, IP, IP/O,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2009 r.