Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.10.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26 poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 14, Nr 5, poz. 19 i Nr 6, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) wykonywanie czynności związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 15851),";

2)
w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zatrzymany paszport lub inny dokument określony w ust. 2, po jego zarejestrowaniu - zgodnie z wymogami wynikającymi z § 96 ust. 7 i 8 - przesyła się organowi, który wydał ten dokument.";

3)
w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sygnaturę akt prokuratora apelacyjnego i okręgowego poprzedza oznaczenie cyfrą rzymską numeru wydziału lub działu. Przed sygnaturą akt prokuratora apelacyjnego umieszcza się dodatkowe oznaczenie literowe "Ap" (np. Ap I Dsn 288/07/Sz.). W przypadku spraw nadzorowanych, sygnaturę akt uzupełnia się dodatkowo inicjałami nazwy nadzorowanej prokuratury okręgowej lub rejonowej (np. I Dsn 288/07/Sz.).";

4)
w § 58 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1) repertoria:

- "Ds" - dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,

- "Opz" - dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- "Pn" - dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy - wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,

- "Pc" - dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, z wyłączeniem spraw rejestrowanych w repertorium "Pa" prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

- "Pc/PK" - dla spraw cywilnych w Prokuraturze Krajowej,

- "Pa" - dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

- "U" - dla spraw, w których wszczęto postępowanie o ułaskawienie,

- "TK" - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny;

2) rejestry:

- "Ns" - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń,

- "Ds/z/s-pn" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,

- "Ds/z" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

- "Ds/u" - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.,

- "Dsn" - dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,

- "Dsa" - dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów "Dsn" i "Ko", w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich stanowisko,

- "Nps" - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

- "Nps-ps" - dla postępowań sądowych w sprawie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,

- "Ap" - dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,

- "K" - dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,

- "KSU" dla wniosków prezesa sądu lub prokuratora o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k.,

- "KSK" - dla wniosków innych podmiotów o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k.,

- "WP" - dla spraw karnych, w których Sąd Najwyższy rozpoznaje wnioski o wznowienie postępowania,

- "KP" - dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego,

- "CP" - dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Izbie Cywilnej, Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wystąpień do Sądu Najwyższego oraz zbadania zasadności sposobu załatwienia spraw cywilnych przez prokuratora apelacyjnego,

- "Oz" - dla wniosków o pomoc prawną oraz korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,

- "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nierejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

- "Ko/kks" - dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds",

- "Ko/kw" - dla spraw o wykroczenia, niepodlegających rejestracji w repertorium "Ds",

- "A" - dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,

- "ENA-P" - dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a k.p.k. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,

- "ENA-UE" - dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

- "Drz" - dla dowodów rzeczowych,

- "Drz/p" - dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,

- "IP" - dla spraw o udostępnienie informacji publicznej,

- "IP/O" - dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej,

- "SD" - dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów I instancji,

- "OSD" - dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów II instancji.";

5)
w § 59 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w prokuraturach apelacyjnych - Ds, Opz, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Ap, K, A, Oz, Drz, Drz/p, ENA-P, Ko, IP, IP/O,";

6)
w § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do repertorium "Pc" wpisuje się sprawy określone w § 58 ust. 1 pkt 1, w których prokurator podjął czynności bądź zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed sądem cywilnym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sprawy o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z 2008 r. Nr 96, poz. 608 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 665);

7)
w § 69 uchyla się pkt 3;
8)
w § 73 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wnioski o pomoc prawną: karną ("Kpp"), cywilną ("Cpp") i administracyjną ("App"),;

9)
w § 173 pkt 5 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) spraw wpisanych w rejestrach "SD" i "OSD",;

10)
w § 184 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po wdrożeniu systemu informatycznego w jednostce prokuratury dla spraw karnych nie prowadzi się repertoriów i rejestrów określonych w § 58 odpowiadających zakresom repertoriów i rejestrów określonych w § 181 i § 182.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595.