Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 7, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1)
W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje o pozycji wpisu i miejscu przechowywania materiałów zawierających informacje niejawne uwidacznia się w repertoriach "Ds", "Opz", "Pn", "Pc" i "Pa", "Ns" oraz w rejestrach "Ds/z/s-pn", "Ds/z", "Ds/u", "Dsn", "Dsa", "Ko", "Ko/kks", "Ko/kw", "Drz", "IP", "IP/O", "ENA-P" i "ENA-UE" w rubryce "uwagi", a także na drugiej stronie okładki (obwoluty) akt podręcznych i akt nadzoru.";

2)
W § 58 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W Prokuraturze Krajowej i w pozostałych powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się następujące repertoria i rejestry według ustalonych wzorów:

1) "rejestry:

- "Ns" - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń i spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej,

- "Ds/z/s-pn" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,

- "Ds/z" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

- "Ds/u" - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.,

- "Dsa" - dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów "Dsn" i "Ko", w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich stanowisko,

- "Dsn" - dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,

- "Ap" - dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,

- "K" - dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,

- "KSU" dla wniosków prezesa sądu lub prokuratora o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k.,

- "KSK" dla wniosków innych podmiotów o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k.,

- "WP" dla spraw karnych, w których Sąd Najwyższy rozpoznaje wnioski o wznowienie postępowania,

- "KP" dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego,

- "Oz" - dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,

- "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nierejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

- "Ko/kks" - dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds",

- "Ko/kw" - dla spraw o wykroczenia, niepodlegających rejestracji w repertorium "Ds",

- "A" - dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,

- "ENA-P" - dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a k.p.k. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,

- "ENA-UE" - dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

- "Drz" - dla dowodów rzeczowych,

- "Drz/p" - dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,

- "IP" - dla spraw o udostępnienie informacji publicznej,

- "IP/O - dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej,

- "SD" - dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów I instancji,

- "OSD" - dla spraw Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów II instancji.

2. W odpowiednich komórkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się wykazy kontrolne:

- "Pm" - dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,

- "Wz" - dla spraw, w których postępowanie zawieszono,

- "Dor" - dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,

- "E" - dla ekspedycji pism i przesyłek,

- "Ww" - dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym,

- "SK" dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu kasacyjnym.";

3)
§ 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

1) w Prokuraturze Krajowej - TK, U, SD, OSD, KSU, KSK, WP, Dsn, Dsa, Ap, K, Pc, Pa, Oz, Ko, A, Drz, Drz/P, ENA-P, ENA-UE, IP, IP/O,

2) w prokuraturach apelacyjnych - Ds/z, Dsn, Dsa, Opz, Ap, K, Pc, Pa, Ko, IP, IP/O,

3) w prokuraturach okręgowych - Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Ap, K, A, Oz, Ko, Drz, Drz/P, ENA-P, ENA-UE, IP, IP/O,

4) w prokuraturach rejonowych - Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, A, Ko, Ko/kks, Ko/kw, Drz, Drz/P, IP.";

4)
§ 66 otrzymuje brzmienie:

"§ 66. Do repertorium "Pc" wpisuje się sprawy określone w § 58 ust. 1 pkt 1, w których prokurator podjął czynności bądź zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed sądem cywilnym, pracy i ubezpieczeń społecznych.";

5)
§ 68 i 69 otrzymują brzmienie:

"§ 68. 1. Do repertorium "TK" wpisuje się wnioski, stanowiska i opinie w sprawach podlegających rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny.

2. Do repertorium "U" wpisuje się sprawy, w których wszczęto postępowanie o ułaskawienie.

§ 69. Do rejestru "Ns" wpisuje się:

1) sprawy dotyczące odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, przewidzianych w rozdziale 58 k.p.k.,

2) wnioski o stwierdzenie nieważności orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych, kierowane do sądu na postawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.1),

3) sprawy o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 608).";

6)
W § 73 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sprawy nadesłane przez inne jednostki prokuratury celem dalszego prowadzenia, co do których prokurator wystąpił z wnioskiem o wszczęcie sporu kompetencyjnego,";

7)
§ 76 otrzymuje brzmienie:

"§ 76. 1. W rejestrze "IP" - prowadzonym dla spraw o udostępnienie informacji publicznej rejestruje się odpowiednio przesłane do jednostki prokuratury pisma, wnioski o udzielenie informacji w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110).

2. W rejestrze "IP/O" wpisuje się środki odwoławcze od decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.";

8)
§ 82 otrzymuje brzmienie:

"§ 82. 1. Do rejestru "Dsn", wpisuje się sprawy objęte:

- zwierzchnim nadzorem służbowym,

- sprawy, w których prokurator nadrzędny rozpoznaje środki odwoławcze od decyzji prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

2. Sprawę do rejestru "Dsn", niezależnie od rodzaju nadzoru sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego, wpisuje się tylko raz.

3. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych, w których w Wydziałach I Organizacyjnych wyodrębniono działy nadzoru, prowadzi się wykazy pomocnicze do rejestru "Dsn":

- w zakresie sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego odpowiednio przez prokuratora apelacyjnego i okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych jednostkach,

- nadzoru instancyjnego w przedmiocie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, a w razie potrzeby - również inne urządzenia ewidencyjne, zawierające adnotacje dotyczące biegu sprawy oraz rodzaju i terminu decyzji podejmowanych przez prokuratora nadrzędnego.

4. Pisma i wnioski w przedmiocie przekazania sprawy karnej do dalszego prowadzenia innej jednostce prokuratury bądź ustalenia jednostki prokuratury właściwej do jej prowadzenia, rozpoznawane są pod numerem "Dsn" tylko wówczas, gdy sprawa została uprzednio zarejestrowana w tym rejestrze w związku z wdrożeniem zwierzchniego nadzoru służbowego bądź nadzoru instancyjnego.

5. Sprawy przejęte z innych jednostek organizacyjnych wpisuje się do rejestru "Dsn" tylko wówczas, gdy nadzorowane przez prokuratora nadrzędnego postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku lub dokonywane są dalsze czynności procesowe po jego zakończeniu. W przeciwnym wypadku wpisuje się je do rejestru "Ko", z uwzględnieniem wymogów określonych w § 72 ust. 1.

6. Sprawy wpisane do rejestru "Dsn" w związku ze sprawowanym przez prokuratora zwierzchnim nadzorem służbowym lub nadzorem instancyjnym, w zakresie wskazanym w ust. 2, zakreśla się z datą otrzymania informacji:

- o zakończeniu śledztwa lub dochodzenia i skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających,

- o uprawomocnieniu się decyzji o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, bądź decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia,

- o uprawomocnieniu się decyzji o zawieszeniu postępowania w sprawie nadzorowanej.

7. Do rejestru "Dsa" wpisuje się sprawy niepodlegające wpisowi do rejestrów "Dsn" i "Ko", w których prokurator nadrzędny dokonał analizy akt sprawy i zajął pisemne stanowisko w przedmiocie:

- prawidłowości prowadzonego postępowania przygotowawczego,

- podjęcia na nowo lub wznowienia postępowania przygotowawczego,

- skierowania do Prokuratora Generalnego wniosku w trybie art. 328 § 1 k.p.k.,

- przekazania sprawy karnej do dalszego prowadzenia innej jednostce prokuratury bądź ustalenia jednostki prokuratury właściwej do jej prowadzenia (spory kompetencyjne).

8. W Prokuraturze Krajowej do rejestru "Dsa" wpisuje się ponadto wnioski o uchylenie przez Prokuratora Generalnego prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego (328 § 1 k.p.k).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2003 r. Nr 240, poz. 2055, z 2005 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1372.