Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Analiz i Strategii;

3) Biuro Ministra;

4) Biuro Prasy i Promocji;

5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.";

2) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b) Departament Polityki Zdrowotnej,

c) Departament Współpracy Międzynarodowej;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" Warszawie,

f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

g) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

h) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

i) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

j) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

k) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

l) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

p) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

q) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

r) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

s) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

t) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

u) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

v) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

w) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

x) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

y) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

z) uczelni medycznych.";

3) w § 5:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

b) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

c) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

h) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

i) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

j) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

o) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

p) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.";

4) w § 6:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,",

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,";

5) w § 7 w pkt 2 uchyla się lit. b i c;
6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).