Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 10,
b) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru,",

- uchyla się pkt 3;
2) w § 3 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru,";

3) w § 4 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru,",

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Departament Systemów Informatycznych";

4) w § 5:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) współpracy z Polską Akademią Nauk.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru,";

5) w § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Systemów Informatycznych w zakresie niezastrzeżonym dla Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.";

6) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101.