Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2012.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1
z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 2012 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 9 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ., poz. 9) w § 1 w ust. 8 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) Departament Polityki Senioralnej;

5) Biuro Promocji i Mediów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).