Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPSp.2010.3.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 14 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 10 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
uchyla się pkt 5,
b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:

a) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,

b) Departament Polityki Rodzinnej,

c) Departament Ubezpieczeń Społecznych.";

2)
w § 8:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczestniczenie w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;",

b)
uchyla się pkt 14,
c)
po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego;",

d)
w pkt 18 uchyla się lit. b;
3)
w § 12:
a)
w ust. 10 uchyla się pkt 1,
b)
w ust. 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Departament Informatyki.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.