Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.3.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 19 lutego 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont organów celnych.

W związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakładowego planu kont organów celnych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakładowym planem kont jest plan kont syntetycznych ustalony dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), uzupełniony zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o następujące konta syntetyczne wynikające ze specyfikacji administracji celnej:

102 - Kasa gotówki zagranicznej,

129 - Rachunek bieżący dochodów jednostek budżetowych,

220 - Rozliczenia Jednolitych Dokumentów Administracyjnych (SAD),

233 - Pozostałe rozrachunki zagraniczne,

242 - Rozrachunki i roszczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

247 - Rozrachunki z tytułu sum depozytowych,

309 - Materiały w przerobie.";

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.";

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2002 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz kont księgi głównej

Konta syntetyczneEwidencja analityczna
011 - Środki trwałe- indywidualne kartoteki środków trwałych

z uwzględnieniem wartości początkowej,

umorzeń i ich aktualizacji

- zestawienie środków trwałych

wg klasyfikacji rodzajowej, kartoteki

indywidualne użytkowników

- księgi inwentarzowe środków trwałych

wg klasyfikacji rodzajowej, ewidencja

wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia

012 - Pozostałe środki trwałe

w magazynie

- kartoteka ilościowo-wartościowa
013 - Pozostałe środki trwałe

w użytkowaniu

- kartoteki indywidualne użytkowników
- księgi inwentarzowe
014 - Zbiory biblioteczne- karty użytkowników
020 - Wartości niematerialne i prawne- kartoteki wartości niematerialnych

i prawnych

- księgi inwentarzowe
035 - Finansowy majątek trwały
071 - Umorzenie środków trwałych oraz

wartości niematerialnych

i prawnych

- zestawienia umorzeń środków trwałych,

tabele

- zestawienia umorzeń wartości

niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków

trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

073 - Odpisy aktualizujące

długoterminowe aktywa finansowe

- służy do ewidencji odpisów

aktualizujących długoterminowe aktywa

finansowe

080 - Inwestycje (środki trwałe

w budowie)

- analityka na zadania inwestycyjne

z podziałem na: roboty budowlane,

dokumentację, grunty, pierwsze

wyposażenie (środki trwałe, pozostałe,

VAT)

- zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych dla

Głównego Urzędu Ceł z podziałem

wg klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny i urządzenia
- sprzęt komputerowy
- środki transportowe
- wyposażenie
- oprogramowanie
- VAT
- ewidencja wg cen nabycia lub kosztów

wytworzenia prowadzona w księdze

kontowej (wzór Pu-K-193)

101 - Kasa- ewidencja prowadzona w księdze kasowej

(wzór Pu-K-193) zawierającej subkonta

dostosowane do rodzaju obrotów kasowych

- raporty wg środków dotyczących:
- dochodów
- wydatków
- środków specjalnych
- funduszu świadczeń socjalnych
- sum depozytowych
- inwestycji
102 - Kasa gotówki zagranicznej- raporty kasowe
- ewidencja umożliwiająca ustalenie

wyrażonego w walucie polskiej i obcej

stanu gotówki z podziałem na rodzaje

walut

Konto 102 prowadzi się w księdze kontowej (wzór Pu-K-193) z podziałem na rodzaje walut i ich źródło pochodzenia

129 - Rachunek bieżący (dochodów)- rejestr w podziale na paragrafy dochodów

budżetowych

130 - rachunek bieżący (wydatków)- rejestry prowadzone do poszczególnych

rozdziałów: 75000, 75001, 75007

w rozbiciu na paragrafy wydatków

budżetowych

- rejestr dodatkowy "Wynagrodzenia osobowe"

w rozbiciu na:

- płace, godziny nadliczbowe

funkcjonariuszy celnych, umundurowanie,

odprawy emerytalne i bilety specjalne

(pragmatyka), ekwiwalent za nie

wykorzystany urlop, nagrody

jubileuszowe, nagrody 3%

- rejestr dodatkowy środków otrzymanych

z Ministerstwa Finansów i przekazanych

do urzędów celnych (wydatków) ewidencja

rejestrze (wzór Pu-K-278 lub 280)

131 - Rachunek środków specjalnych- rejestr prowadzony w podziale na środki

przekazane do urzędów celnych w rozbiciu

na paragrafy wydatków

132 - Rachunek środków inwestycyjnych- ewidencja prowadzona na kartach

(wzór Pu-K-283) z podziałem na:

- wydatki inwestycyjne wg zadań
- wydatki na zakupy dóbr inwestycyjnych

dla Głównego Urzędu Ceł

- wpływy środków
- lokaty terminowe
- czeki potwierdzone
135 - Rachunek środków świadczeń

socjalnych

- rejestry z podziałem na wpływ środków na

działalność i zmniejszenie funduszu

- ewidencja w księgach kontowych

(wzór Pu-K-193)

136 - Rachunki walutowe środków

pomocowych

- służy do ewidencji środków w walutach

obcych pochodzących z bezzwrotnej pomocy

zagranicznej, a w szczególności środków

pomocowych Unii Europejskiej

139 - Rachunek sum depozytowych- kontówki z podziałem na wadia,

zabezpieczenie należytego wykonania umów

i inne

201 - Rozrachunki z odbiorcami

i dostawcami

- ewidencja dla poszczególnych kontrahentów

w księgach kontowych (wzór Pu-K-193)

z uwzględnieniem rodzajów rozliczeń

wg rodzajów należności

220 - Rozliczenie Jednolitych

Dokumentów Administracyjnych

(SAD)

- ewidencja na kartach Pu-K-283 lub

w ramach przetwarzania danych dla

poszczególnych kontrahentów wg rodzajów

należności

221 - Należności z tytułu dochodów

budżetowych

- podział wg kontrahentów z uwzględnieniem

tytułów należności

225 - Rozrachunki z budżetami- ewidencja wg tytułów rozrachunków
229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-

prawne

- ewidencja wg kontrahentów w rozbiciu

na rodzaje

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń- rejestr kosztów w podziale na płace,

zasiłki chorobowe, macierzyńskie,

opiekuńcze i wynagrodzenie za czas

choroby, wysługę lat, godziny nadliczbowe

funkcjonariuszy celnych, umundurowanie,

nagrody jubileuszowe, nagrody roczne

i dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy

emerytalne, bilety specjalne, nagrody,

ekwiwalent za nie wykorzystany urlop,

odszkodowania, prace zlecone

- kontówki w podziale na rodzaje

wynagrodzeń

233 - Pozostałe rozrachunki

zagraniczne

- ewidencja wg pracowników (delegacje

zagraniczne) w księdze kontowej

(wzór Pu-K-193)

234 - Pozostałe rozrachunki

z pracownikami

- ewidencja wg pracowników w księdze

kontowej (wzór Pu-K-193) lub rejestrze

(wzór Pu-K-217)

240 - Pozostałe rozrachunki- ewidencja z podziałem na rodzaje
- ewidencja z podziałem na urzędy celne
242 - Rozrachunki i roszczenia

zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych

- ewidencja wg pracowników, dłużników

na kartach wzór Pu-K-283

247 - Rozrachunki z tytułu sum

depozytowych

- ewidencja analityczna wg deponentów

prowadzona w księdze sum depozytowych

(wzór Pu-K-193). Księga sum depozytowych

urzędu celnego dzieli się na konta dla

poszczególnych komórek organizacyjnych,

w których dokonywane są obroty tych sum

oraz rodzaje depozytów pieniężnych,

np. zabezpieczenie należności celnych

i podatku VAT, akcyzowego, sumy

depozytowe w ruchu osobowym, zwrot sum

depozytowych pobranych przez inne urzędy,

oddziały lub posterunki, zaliczka

w znakach opłaty skarbowej, sumy

depozytowe różne. Obroty sum

depozytowych, takich jak: zabezpieczenie

należności celnych i podatku, sum

depozytowych w ruchu osobowym, wprowadza

się do księgi sum depozytowych w sumach

ogólnych wynikających z noty kasowej

oddziału lub posterunku. Oddział lub

posterunek ewidencję szczegółową obrotów

kasowych dla sum depozytowych prowadzi

w pomocniczej księdze sum depozytowych

(wzór Pu-K-193). Pomocnicza księga sum

depozytowych dzieli się na rodzaje

depozytów pieniężnych i prowadzona jest

przez kilka lat. Przy zakładaniu nowej

pomocniczej księgi sum depozytowych

przenosi się wszystkie pozycje

niezwrócone, zapisując każdą z nich pod

osobną pozycją, wprowadzając salda kont

i subkont. Numer pozycji w każdym koncie

lub subkoncie w nowej księdze rozpoczyna

się od 1, przy czym numery pozycji

przeniesionych uwidacznia się z prawej

strony nowego numeru. Każdą wpłatę

i wypłatę zapisuje się w układzie

chronologicznym pod osobną pozycją na

oddzielnym koncie lub subkoncie

290 - Odpisy aktualizujące należności- służy do ewidencji odpisów

aktualizujących należności przypisanych

a nie wypłaconych

300 - Rozliczenie zakupu- ewidencja wg kontrahentów na podstawie

protokołów dostawy, dowodów magazynowych,

rachunków prowadzona w księgach kontowych

(wzór Pu-K-193)

309 - Materiały w przerobie- ewidencja wg rodzajów materiałów

i kontrahentów, ewidencja wg cen zakupu

w księgach kontowych (wzór Pu-K-193)

310 - Materiały- kartoteki ilościowo-wartościowe wg

asortymentu, ewidencja wg cen zakupu

zgodnie z zasadą "pierwsze weszło,

pierwsze wyszło"

- podział z uwzględnieniem miejsc

przechowywania (magazynów)

400 - Koszty- rejestry prowadzone do poszczególnych

rozdziałów w rozbiciu na paragrafy (wzór

Pu-K-278 lub 280)

401 - Amortyzacja- służy do ewidencji kosztów amortyzacji

od środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych, od których

odpisy umorzeniowe są dokonywane

stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Saldo konta przenosi się w końcu roku

obrotowego na konto 860.

500 - Koszty działalności podstawowej- ewidencja na poszczególne rodzaje

działalności z podziałem na koszty

zaliczane do wartości wytworzonych

produktów i produkcji nie zakończonej

oraz obciążającej wynik finansowy okresu

sprawozdawczego z uwzględnieniem pozycji

kalkulacyjnych

530 - Koszty działalności pomocniczej- ewidencja wg pozycji kalkulacyjnych na

poszczególne rodzaje działalności

550 - Koszty zarządu- ewidencja wg pozycji kalkulacyjnych
600 - Produkty gotowe i półfabrykaty- ewidencja szczegółowa wg asortymentu

z uwzględnieniem miejsc składowania

zapasów i osób, którym powierzono pieczę

nad nimi

640 - Rozliczenie międzyokresowe

kosztów

- analityka wg rodzajów kosztów
700 - Sprzedaż produktów i kosztów ich

wytworzenia

- ewidencja sprzedaży z podziałem

dostosowanym do zasad wymiaru podatków

740 - Dotacje i środki na inwestycje- ewidencja zapewniająca możliwość

ustalenia wysokości dotacji

przypadających na poszczególne tytuły

rozliczeń

750 - Przychody finansowe- ewidencja wg tytułów przychodów

w rejestrach (wzór Pu-K-278 lub 280)

760 - Pozostałe przychody- ewidencja wg rodzajów przychodów

w rejestrach (wzór Pu-K-278 lub 280)

761 - Pokrycie amortyzacyjne- służy do ewidencji wartości amortyzacji

ujętej na koncie 401. W końcu roku

obrotowego saldo konta przenosi się na

konto 860

800 - Fundusz zasadniczy- w środkach specjalnych ewidencja

wg urzędów celnych

- w środkach inwestycyjnych z podziałem na:
- zakupy urzędów celnych
- zakupy wartości niematerialnych

i prawnych

- środki trwałe Głównego Urzędu Ceł
810 - Dotacje budżetowe oraz środki

z budżetu na inwestycje

- ewidencja analityczna prowadzona

wg jednostek, którym środki inwestycyjne

lub dotacje przekazano, ze wskazaniem

przeznaczenia dotacji i podziałek

klasyfikacji budżetowej

820 - Rozliczenie wyniku finansowego- ewidencja nadwyżki środków obrotowych

zakładów budżetowych i środków

specjalnych jednostki budżetowej, które

podlegają odprowadzeniu do budżetu

840 - Rezerwy i przychody przyszłych

okresów

- ewidencja szczegółowa z uwzględnieniem

zwiększeń i zmniejszeń rezerw, tytułów

przychodów przyszłych okresów

851 - Zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

- ewidencja w rejestrze z uwzględnieniem

zwiększeń i zmniejszeń funduszu

(wzór Pu-K-278 lub 280)

860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz

wynik finansowy

- w ciągu roku obrotowego ewidencja

poniesionych strat nadzwyczajnych

działalności operacyjnej i zrealizowanych

(wpłaconych) zysków nadzwyczajnych wg

poszczególnych tytułów ich powstania.

W końcu roku obrotowego pod datą 31.12. księguje się:

- sumy poniesione w roku obrotowym

kosztów (konto 400)

- przychody ze sprzedaży towarów (konto

730)

- wartość sprzedanych towarów

i materiałów (konta 730, 760)

- pozostałe koszty i przychody operacyjne

(konto 760)

- koszty i przychody finansowe (konto

750)

- dotacje na działalność podstawową

gospodarki pozabudżetowej (konto 740).

Saldo konta 860 wykazuje wynik finansowy dodatni lub ujemny. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 "Fundusz zasadniczy"

Konta pozabilansowe
998 - Zaangażowanie wydatków

budżetowych roku bieżącego

- służy do ewidencji prawnego zaangażowania

wydatków budżetowych ujętych w planie

finansowym jednostki budżetowej danego

roku budżetowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na stronie Wn ujmuje się:

1) równowartość sfinansowanych wydatków

budżetowych w danym roku budżetowym,

2) równowartość zaangażowanych wydatków,

które będą obciążały wydatki roku

następnego.

Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

999 - Zaangażowanie wydatków

budżetowych przyszłego roku

- służy do ewidencji prawnego zaangażowania

wydatków budżetowych przyszłych lat.

Na stronie Wn ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obniżających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.

Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.