Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.88

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 24, poz. 129, z 2011 r. Nr 2, poz. 19 oraz z 2012 r. poz. 65) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli kilka osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest zatrudnionych na czas nieokreślony w jednostce, pożyczka mieszkaniowa może być przyznana każdej z nich.";

2)
§ 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Jeżeli obydwoje rodzice osób uprawnionych, o których mowa w § 12 pkt 2, są zatrudnieni w jednostkach i w danym roku obydwoje złożą wnioski o świadczenia na rzecz tych osób, świadczenia są realizowane na podstawie każdego z tych wniosków.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 244, poz. 1454.