Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 64 Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w załączniku nr 2 do zarządzenia w pkt 2 "Na obszarach objętych ochroną czynną" w tabeli A. "W ekosystemach leśnych" dodaje się lp. 16 w brzmieniu:
16Wycięcie drzew i krzewów w pasie linii elektroenergetycznej Różki-NizinyNa powierzchni 1,76haOddział 5b
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).