Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.";

2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszar całego Parku60

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Wał Królewskiej Wyspy - długość około 3,5 km10 osób, ale nie więcej niż 20 osób/dobę

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny30
2Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk15
3Stara Warta (Kanał Maszówek) - około 8 km20
4Ujście rzeki Postomii (do wysokości Wyspy Sommera) 10

IV. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp.Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Prawy brzeg i koryto Warty - od 17 km (Prądy) w dół rzeki do granic Parku (około 9,5 km linii brzegowej) 80
2Prawy brzeg i koryto Warty - od 17 km (Prądy) w górę rzeki do granic Parku (około 5,5 km linii brzegowej) 50
3Prawy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 8 km linii brzegowej) 20
4Lewy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 11 km linii brzegowej) 20
5Kanały i zbiorniki pomiędzy prawym brzegiem Warty a wałem przeciwpowodziowym30
6Lewy brzeg Postomii od ujścia Kanału Czerwonego do ujścia Postomii do Warty (około 1,2 km)50
7Lewy brzeg Postomi od ujścia Żółtego Kanału do ujścia Kanału Czerwonego (około 12,5 km) 300
8Żółty Kanał, Jezioro Kiszki, Jezioro Głuche20
9Lewy brzeg Warty - od 12,5 km rzeki (tzw. "I Wyrwa") do 14 km rzeki20
10Lewy brzeg Warty od 14 km w górę rzeki do granic Parku (około 8,5 km linii brzegowej) 40
11Kanał Czerwony - lewy brzeg (około 6 km linii brzegowej) 50
12Kanał Czerwony - prawy brzeg (około 6 km linii brzegowej) 20

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego "Ujście Warty", sporządzoną przez Park w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2003 r.