Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 93 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ z 2006 r. Nr 2, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia w pkt II "Na obszarach objętych ochroną czynną" w tabeli A "W ekosystemach leśnych":
a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5Budowa nowych ogrodzeń z siatki i naprawa starych w celu ochrony upraw leśnych przed zwierzętami łownymi10,00 km8a, f, g, h, 9d, 14b, d, 51c,h, k, 52f, 66b, 67b, 69n, 70f, 78g, i, 79j, 82l, 92n, 99k, 107b, 113d, 114a, 135b, 225c, 257k, 301b, 317d, 324c, 359c, 1
b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7Zabezpieczenie upraw leśnych poprzez pakułowanie lub środkami zapachowymi (repelentami) przed zwierzętami łownymi345,99 ha(8b, c, 9a, b, c, 10b, d, g, 12c, 16f, g, k, m, 18r, x)1), 20i, 21g, (21j, 22a, 24c, f, j, k)1), 24l, (25d, g, 26a, b, c)1), 27a, 34b, (35a)1), 36a, (46i, 53f, g, l, 66b, 74f, g, 95h, 132j, 134j, 139d, g, h, 140i, j)1), 153g, i, j, (157d, g, 158m, 159g, i, p, r, s, 165c, 167b, 169d, 170c, 171k, l, 174d, 175f, g, 177h, 178a, 179b, c, f, g, 180c, 181f, 188h, 189a, b, 192d, f)1), 192g, 193a, b, g, (194a, b, d, g, i, 195a, b, c, 196g, 203d, 209a, 223b, d, h, 251c, 253d, 2671)1), 274a, (311b, 322d, 323c)1)
c) lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10Przebudowa drzewostanów sosnowych w celu umożliwienia wprowadzenia właściwych gatunków drzew i krzewów poprzez wyjęcie sosny256,40 ha6i, 27a, 36a, 68a, 77i, 78g, j, 82l, 83f, 84l, 92k, n, 93j, 107b, 176g, 182d, g, h, i, k, 183b, c, j, 200a, c, 212c, 251f, 252f, 253g, 254j, 273c, d, 275a, b, 293b, c 299c, d, f, 312y, 317d, 323f, 328h, 343a, 363b, 368f, 378d, 396a, c, j, k, 399j, k
c) lp. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
13Pielęgnowanie upraw leśnych przez usuwanie drzew chorych, uszkodzonych oraz regulację zagęszczenia drzew - czyszczenia wczesne73,15 ha96a, b, 113f, 114d, 116a, 118c, 120a, 131i, 135b1), 322d
14Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach - czyszczenia późne188,87 ha15b, 24h, 46h, 53g, 69j, n, 72f, 74g, f, 82c, d, g, 83c, d, f, 84h, 89a, 92s, t, 95g, 99b, c, k, 101c, 121ax, m, y, 127b, 152o, 155a, 156b, h, j, 160g, i, 161 g, 165h, 166i, h, 167c, 168c, 170i, 171g, f, 172b, 175i, 176a, 177a, c, d, 185l, 186h, k, 192g, 195f, 201g, 202c, 203c, 219c, 225c, 244b, 259d, g, 270a, d, 274d, l, 262f, 263k, 269b, 289f, 308g, i, k 359c, 1
d) lp. 20 i 21 otrzymują brzmienie:
20Sadzenie drzew gatunków liściastych na uprawach leśnych - poprawki i uzupełnienia12,65 ha8a, h, g, 9a, b, c, 66b, 98d, 99k, 103g, 104d, 234h, 257k, 301 b, 322d
21Wykaszanie lub motyczenie roślin zielnych na uprawach leśnych - pielęgnacja upraw219,68 ha(8a, f, g, h)1), 9a, b, (9d, 10g, 13d)1), 16f, g, (16h)1), 16k, (16m, 18r, x, 21j, 22a, 24c, f, j, k)1), 25d, g, 26a, b, 33d, i, 35a, (46i, 51c, h, 52f, 69n, p)1), 70f, (71g)1), 78g, i, 79j, 82h, i)1), 82l, (91b, h, k, l)1), 92n, (93d, 96a, b, 98b, d, 99k, m,)1), 99s 103g, 104d, i, 105f)1), 107b, (117f, 118c, 120a, 134c, 170c, 178b, 179b, c, 192h, 202b, c, d)1), 203d, (207h, 229b, 234h, 242f, 244c, 257a, 260d, 2671, 269d, 270a, 271d, 292g, 302g, h, f, 303c, 304b, 309f)1), 317d, (317f, 324c)1)
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w tabeli B "Ochrona czynna gatunków zwierząt":
a) lp.1 otrzymuje brzmienie:
1Sikory Pardae kowaliki Sittidae pełzacze Certhidae dzięcioły Picidae drozdy Turdidae muchołówki Muscicapidae szpaki Sturnidae dudki Upupidae bażantowate PhasianidaeUzupełnienie gniazd lęgowych w ilości 1.200 sztuk, uzupełnienie bazy pokarmowej w ilości 1.000 kgWywieszenie nowych budek, wykładanie w czasie zimy karmy dla ptaków w pobliżu osad ludzkich
b) po lp. 6 dodaje się lp. 7 w brzmieniu:
7Nietoperze ChiropteraPrzystosowanie 3 obiektów do hibernacji oraz powieszenie 110 sztuk schronówPrzebudowa zimowisk, wywieszenie schronów
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).