Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 77 Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego3) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale "I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą" w tabeli "B. Ochrona terenów udostępnianych dla turystyki" otrzymuje brzmienie:
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznychWedług potrzeb7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
2Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny poprzez przycięcie pędów:
- szlak czerwony (Sokolica-Diablak)1.000 m19, 20, 21
- szlak zielony (Diablak-Przywarówka)1.200 m27, 28
3Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej GóryWedług potrzeb28a, b
4Naprawa kamiennego muru wiatrochronnego na Diablaku28b
5Wykonanie, montaż i naprawa tyczek kierunkowych na szlakach graniowych Babiej Góry:20 sztuk22, 23, 25, 26, 27, 28
- czerwonym: Sokolica-Diablak-Przełęcz Brona;
- zielonym: Diablak-górna granica lasu w kierunku Przywarówki
6Odbudowa i odtworzenie nawierzchni szlaków turystycznych:
Szlak czerwony: na odcinku Przełęcz Lodowa-Kościółki570 m22, 23
Szlak czerwony: na odcinku Markowe Szczawiny-Brona300 m23
Szlak czerwony: na odcinku Przywarówka-Diablak1.890 m27, 28
2)
w rozdziale "II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną" tabela "A. W ekosystemach leśnych" otrzymuje brzmienie:
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Cięcia przebudowy w litych drzewostanach świerkowych celem stworzenia warunków dla sztucznego odnowienia gatunkami docelowymi, na powierzchni do 1,10 ha10,99 ha79c
2Odsłonięcie istniejących odnowień naturalnych jodłowych, bukowych, jaworowych oraz inicjowanie nowych odnowień naturalnych przez wycięcie gniazd w drzewostanach świerkowych przeznaczonych do przebudowy (cięcia wspomagające), na powierzchni 20,48 ha242,86 ha4a, 4b, 5a, 5b, 44a, 44f, 45b, 50a, 50c, 55b, 67d, 70c, 71a, 75b, 75c, 78a, 91a, 95a, 95c, 96d, 96g, 96i, 96j
3Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (czyszczenia wczesne i późne)15,64 ha69c, 76d, 14a, 78a, 56a, 56b, 51d, 97d, 95c, 98a
4Wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych20,26 ha5b, 37a, 39a, 40a, 41a, 42b, 52a, 54c, 66a, c, 67c, d, 69c, f, 70f, 71a, 76a, 94b, 95c, 96g, 98a, 99a, 100b
5Odnowienia sztuczne powierzchni leśnej pożądanymi gatunkami drzew (sadzenia, podsiewy, podsadzenia i uzupełnienia upraw) 5,47 ha2)5a, 5b, 15a, 17a, 39a, 40a, 42b, 69f, 76a, 78b, 94b, 95c, 96g, 96i, 100b
6Hodowla sadzonek drzew w szkółce leśnej1,11 ha57f, 69d
7Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, odnowień naturalnych poprzez stosowanie środków zapachowo-smakowych (repelenty) oraz środków (osłonek mechanicznych)24,79 ha14a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42b, 45c, 51d, 52a, 54c, 66a, c, 67c, 67d, 69c, 70f, 71a, 76a, 77a, 79c, 80a, 81a, 94b, 95c, 97d, 98a, 99a, 100b,
8Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, odnowień naturalnych poprzez stosowanie ogrodzeń13,15 ha4a, 5b, 6a, b, 11b, 15a, 45c, 51d, 54c, 66c, 69f, 78b, c, 80a, 81b, c
9Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza, rytownika pospolitego i brudnicę mniszkę100 sztukObszar objęty ochroną czynną
10Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na korniki zasiedlające świerk63 sztukiObszar objęty ochroną czynną
11Kontrolne poszukiwanie zasnui w ściółce i glebie17 partii kontrolnych11a, 13b, 15a, 67d, 77a, 21a, 55b, 58a, 31b, 38a, 45b, 48a, 52a, 89a; 93c, 95c, 101a
12Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowategow miarę potrzeb42a, 43d, 72c oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów
13Usunięcie odpadów, wyrównanie powierzchni0,12 ha12c
14Usuwanie drzew opanowanych przez owady i pasożytnicze grzyby oraz wiatrołomów stanowiących zagrożenie wzmożonym rozwojem owadów, korowanie świerków zasiedlonych przez korniki, pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew2.041,65 haObszar objęty ochroną czynną
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493.

3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2007 r.