Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 61 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz. 43) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ, W KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ POMIESZCZENIA DO WYKONYWANIA ARESZTU W CELU WYDALENIA
Lp.WojewództwoNazwa jednostki organizacyjnej i miejscowość w której wyznacza się pomieszczenia
1dolnośląskieSudecki Oddział Straży Granicznej - Kłodzko
Łużycki Oddział Straży Granicznej - Lubań
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
2kujawsko-pomorskieKomenda Miejska Policji we Włocławku
3lubelskieNadbużański Oddział Straży Granicznej - Biała Podlaska
4lubuskieLubuski Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie
5małopolskieKarpacki Oddział Straży Granicznej - Nowy Sącz
6mazowieckieNadwiślański Oddział Straży Granicznej - Warszawa
7podkarpackieBieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Przemyśl
8podlaskiePodlaski Oddział Straży Granicznej - Białystok
9śląskieKomenda Miejska Policji w Katowicach
10warmińsko-mazurskieWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej - Kętrzyn
11wielkopolskieKomenda Miejska Policji w Koninie
12zachodniopomorskiePomorski Oddział Straży Granicznej - Szczecin