Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 18/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 24, z 2010 r. Nr 4, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 19) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyznacza się Panią Danutę Czarnecką Zastępcę Dyrektora w Departamencie Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).