Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013 (Dz. Urz. MKiDN poz. 52) w załączniku w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uzasadnionych przypadkach minister może:

1) powołać do składu zespołu sterującego zarówno ekspertów nie będących pracownikami ministerstwa lub instytucji zarządzającej, jak i pracowników ministerstwa lub instytucji zarządzającej, których wiedza i doświadczenie zawodowe odpowiadają zakresowi merytorycznemu danego programu;

2) powołać do składu zespołu sterującego wyłącznie pracowników ministerstwa lub instytucji zarządzającej, których wiedza i doświadczenie zawodowe odpowiadają zakresowi merytorycznemu danego programu;

3) zwiększyć liczbę członków zespołu sterującego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).