Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lutego 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy oraz za pracę w pomocy doraźnej

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 15, poz. 84, z 1987 r. Nr 10, poz. 61, z 1988 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 32, poz. 235 i z 1989 r. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy oraz za pracę w pomocy doraźnej (Dz. Urz. MZiOS Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego lekarzowi i innemu pracownikowi medycznemu z wyższym wykształceniem pełniącemu dyżur zakładowy, ustala się następująco:

1) w specjalnościach zabiegowych (chirurgia ogólna, dziecięca, urazowo-ortopedyczna, onkologiczna, chirurgia klatki piersiowej, neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia szczękowa i plastyczna, urologia, okulistyka, otolaryngologia, położnictwo i ginekologia), w anestezjologii i intensywnej terapii, w izbie przyjęć i w pracowni (zakładzie) działu diagnostycznego, w oddziale (pododdziale) noworodkowym, w ośrodku konfliktu serologicznego noworodków oraz w stacji krwiodawstwa i w ośrodku (pododdziale) dializy pozaustrojowej:

a) lekarzowi specjaliście II stopnia i innemu pracownikowi medycznemu z wyższym wykształceniem o kwalifikacjach uznanych za równorzędne ze specjalizacją II stopnia za dyżur:

– 17-godzinny – 6.400 zł

– 24-godzinny – 9.200 zł

b) lekarzowi specjaliście I stopnia i innemu pracownikowi medycznemu z wyższym wykształceniem o kwalifikacjach uznanych za równorzędne ze specjalizacją I stopnia za dyżur:

– 17-godzinny – 5.600 zł

– 24-godzinny – 8.000 zł

c) pozostałym lekarzom i innym pracownikom medycznym z wyższym wykształceniem za dyżur:

– 17-godzinny – 4.800 zł

– 24-godzinny – 6.800 zł

2) w pozostałych specjalnościach oraz komórkach (jednostkach) organizacyjnych:

a) pracownikom określonym w pkt 1 lit. a) za dyżur:

– 17-godzinny – 5.600 zł

– 24-godzinny – 8.000 zł

b) pracownikom określonym w pkt 1 lit. b) za dyżur:

– 17-godzinny – 4.800 zł

– 24-godzinny – 6.800 zł

c) pracownikom określonym w pkt 1 lit. c) za dyżur:

– 17-godzinny – 4.000 zł

– 24-godzinny – 5.600 zł

2. Za dyżur zakładowy w sanatorium uzdrowiskowym przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 2.500–4.000 zł za dyżur 17-godzinny lub 3.600–5.600 zł za dyżur 24-godzinny".

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie za gotowość do pracy na wezwanie przez zakład pracy wynosi:

1) za 17 godzin gotowości dla:

a) ordynatora, zastępcy ordynatora i starszego asystenta – 1.400 zł

b) asystenta, młodszego asystenta – 1.000 zł

c) pielęgniarki, położnej, laboranta i technika – 720 zł

2) za 24 godziny gotowości dla:

a) ordynatora, zastępcy ordynatora i starszego asystenta – 2.000 zł

b) asystenta, młodszego asystenta – 1.400 zł

c) pielęgniarki, położnej, laboranta i technika – 1.000 zł".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.