Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych oraz stanowisk pracy i kwalifikacji pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 8a ust. 2 uchwały Nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Monitor Polski Nr 20, poz. 170, z 1984 r. Nr 9, poz. 59, z 1985 r. Nr 15, poz. 112, z 1987 r. Nr 19, poz. 162, z 1988 r. Nr 22, poz. 199 i Nr 29, poz. 257 oraz z 1989 r. Nr 5 poz. 52)
zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 26 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych oraz stanowisk pracy i kwalifikacji pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. Urz. MNSzWiT z 1982 r. Nr 7, poz. 31, z 1984 r. Nr 2, poz. 9 z 1985 r. Nr 3, poz. 17, z 1987 r. Nr 5, poz. 24 i z 1988 r. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 3, 4, 5, 7 i 8 po wyrazie "stanowisk"' skreśla się przecinek i wyraz "kwalifikacji",
b) ust. 2 skreśla się,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może uzupełnić tabele ustalone w załączniku Nr 3, 4, 5, 7 i 8 nowymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kategorie zaszeregowania zasadniczego i kategorie dodatku funkcyjnego, stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 6, poz. 52)";

2) w § 4 skreśla się ust. 2;
3) § 6 skreśla się;
4) określona w załączniku nr 1 tabela otrzymuje brzmienie:

TABELA

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie zasadnicze
KategoriaMiesięczna stawka w złotych
I17.800-23.000
II22.000-26.000
III25.200-29.000
IV28.400-32.200
V31.600-35.500
VI34.800-39.000
VII38.000-42.500
VIII41.200-46.000
IX44.500-49.600
X48.000-53.300
XI52.000-57.000
XII56.000-60.800
XIII60.200-64.700
XIV64.400-68.700
XV68.600-72.900
XVI72.900-77.200
XVII77.200-81.500
XVIII81.500-85.700
XIX85.700-90.000"

Rektor szkoły wyższej, w której dyrektorowi administracyjnemu zostanie przyznane wynagrodzenie zasadnicze wyższe od maksymalnej stawki określonej w tabeli, może przyznać kwestorowi wynagrodzenie zasadnicze według 19 kategorii";

5) określona w załączniku nr 2 tabela otrzymuje brzmienie:

"TABELA

miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego

KategoriaMiesięczna stawka dodatku w złotych
13.000- 5.000
25.000- 6.000
36.000- 8.000
47.000-11.000
59.000-15.000
612.000-20.000
715.000-25.000
820.000-35.000"
6) załączniki nr 3-8 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego zarządzenia;
7) tabela określona w załączniku nr 9 otrzymuje brzmienie:

"TABELA

godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego robotników

KategoriaStawka wynagrodzenia w złotych na godzinę
tabela 1tabela 2
I170-185240-250
II185-200250-265
III200-215265-275
IV215-230275-290
V230-245290-310
VI245-260310-330
VII260-280330-350
VIII280-300350-370
IX300-320370-390
X320-350390-420
XI350-380420-450"

Do kategorii X i XI mogą być zaszeregowani robotnicy posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane od robotników zaszeregowanych do kategorii IX, wykonujący prace o wysokim stopniu trudności".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK nr 1

TABELA

zaszeregowania stanowisk pracowników naukowo-technicznych.
Lp.StanowiskoKategoria wynagrodzenia zasadniczego
123
1Starszy specjalista *)XV-XVII
Rzecznik patentowy *)
2SpecjalistaXIV-XVI
3Młodszy specjalistaXII-XIV

*) starszemu specjaliście i rzecznikowi patentowemu kierującemu zespołem złożonym co najmniej z 4 pracowników przysługuje dodatek funkcyjny według kategorii 2-4;

ZAŁĄCZNIK nr 2

TABELA

zaszeregowania stanowisk pracowników inżynieryjnych, technicznych i innych równorzędnych, wykonujących zadania związane z pracą dydaktyczną i badawczą
Lp.StanowiskoKategoria wynagrodzenia zasadniczegoKategoria dodatku funkcyjnego
1Kierownik wyodrębnionego organizacyjnie zakładu doświadczalnego lub doświadczalno-produkcyjnegoXIV-XVIII3-6
2Szef produkcjiXIII-XVI3-6
3Zastępca kierownika wyodrębnionego organizacyjnie zakładu doświadczalnegoXII-XVI3-5
Główny specjalista *)
4Kierownik warsztatuXII-XV3-5
5Specjaliści w zawodzie według zakresu specjalności występujących w szkolnictwie, kierujący pracą zespołu co najmniej 4 pracownikówXII-XV1-3
6Specjaliści w zawodzie według zakresu specjalności występujących w szkolnictwieXI-XIV-
Projektant
7Nadzór techniczny
a) starszy mistrz (starszy majster), kierownik robót, kierownik zmianyXI-XIV2-4
b) mistrz (majster)X-XIII1-3
8Stanowiska samodzielne, jak: mechanik, technolog, konstruktor, organizator produkcji, matematyk, fizyk, chemik, socjolog, psycholog, starszy technik, kosztorysantX-XIII-
9Starszy referentVIII-X-
10Starszy konserwator książkiXI-XIV-
11Konserwator książkiX-XII-
12Młodszy konserwator książkiVII-X-
13Technik-konserwator książkiV-IX-
14Referent według zakresu specjalności występujących w szkole, technik, kreślarzVI-IX-
15Pomoc technicznaIV-VIII-
Laborant
16Stażysta **)
a) wykształcenie wyższeV-VI-
b) wykształcenie średnie zawodoweIV-V
c) wykształcenie zasadnicze zawodoweII-IV-

*) Stanowisko głównego specjalisty tworzy się za zgodą właściwego ministerstwa (urzędu centralnego).

**) Dotyczy wszystkich grup pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Uwaga: Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego nie może być przyznana w tym okresie zatrudnienia, jak również w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny, kategoria wynagrodzenia zasadniczego wyższa od kategorii 5; dotyczy to wszystkich grup pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

ZAŁĄCZNIK nr 3

TABELA

zaszeregowania stanowisk pracowników służby bibliotecznej i dokumentalistów służby informacji naukowej
Lp.StanowiskoKategoria wynagrodzenia zasadniczego
1Kustosz *)XIII-XV
2Starszy bibliotekarzXI-XIV
3Starszy dokumentalistaXI-XIV
4BibliotekarzX-XII
5DokumentalistaX-XII
6Młodszy bibliotekarzVIII-X
7Młodszy dokumentalistaVIII-X
8Starszy technik dokumentalistaX-XII
9Technik dokumentalistaVII-X
10Młodszy technik dokumentalistaV-VIII
11Starszy magazynier bibliotecznyIX-XIII
12Magazynier bibliotecznyVI-X
13Pomocnik bibliotecznyV-IX

*) Pracownikowi, który przepracował w służbie bibliotecznej co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 4 lata na stanowisku kustosza, rektor szkoły wyższej, na wniosek dyrektora biblioteki głównej, może przyznać kategorię XVI wynagrodzenia zasadniczego.

ZAŁĄCZNIK nr 4

WYKAZ

stanowisk kierowniczych i samodzielnych, których zajmowanie uprawnia pracowników służby bibliotecznej oraz dokumentalistów służby informacji naukowej do otrzymywania dodatku funkcyjnego
Lp.Stanowisko kierownicze(samodzielne)Kategoria dodatku funkcyjnego (wg zał. nr 2 do zarządzenia)
1Kierownik biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego5-6
2Zastępca dyrektora biblioteki głównej2-4
3Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej zatrudniającego co najmniej 6 pracowników, kierownik biblioteki wydziału lub instytutu, kierownik wydziałowego lub instytutowego ośrodka informacji naukowej, kierownik muzeum1-3
4Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej, zatrudniającego co najmniej 3 pracowników1-2
5Samodzielne stanowisko pracy w bibliotece lub ośrodku informacji, analogiczne pod względem odpowiedzialności i obowiązków do stanowisk wymienionych w pkt 3 i 41

ZAŁĄCZNIK nr 5

TABELA

zaszeregowania stanowisk pracowników informatyki.
Lp.StanowiskoKategoria wynagrodzenia zasadniczegoKategoria dodatku funkcyjnego
1234
1Kierownik (dyrektor) wyodrębnionego w ramach struktury szkoły wyższej lub międzyuczelnianego ośrodka informatycznegoXV-XVIII3-6
2a) Główny specjalista *) do

spraw informatyki w uczelni

– kierujący działem

XIII-XVII2-6
b) Główny specjalista *) do

spraw informatyki w uczelni,

nie kierujący działem lub

komórką równorzędną

-
3Zastępca kierownika (dyrektora) wyodrębnionego ośrodka informatycznegoXIV-XVI3-5
4Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością informatyczną (zakładu, działu)XIII-XV2-4
5Kierownik pracowni (laboratorium)XIII-XV1-3
6Starszy specjalista w komórkach wymienionych pod lp. 3 i 4, analityk, starszy projektant, starszy konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych, starszy programistaXIII-XV-
7SpecjalistaXII-XIV-
8Starszy technolog, starszy konstruktor, operator systemów wielokomputerowych, wielodostępnychXI-XIV-
9Kierownik zmianyXI-XIII2-4
10Konserwator elektronicznych maszyn cyfrowychX-XIII-
11Programista, technolog, konstruktorX-XIII-
12Starszy operator elektronicznych maszyn cyfrowych, IX-XI-
Starszy bibliotekarz informatyczny
13Starszy operator: minikomputerów, urządzeń małej i średniej mechanizacji, maszyn liczących, starszy kontroler wyjścia i wejścia, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, starszy operator urządzeń przygotowania danych, bibliotekarz informatyczny, asystent informatycznyVII-X-
14Konserwator sprzętu informatycznegoVIII-X-
15Młodszy programistaVII-X-
16Starszy operator urządzeń przygotowania danychVII-X-
17Młodszy operator elektronicznych maszyn cyfrowych, młodszy bibliotekarz informatyczny, kontroler wejścia i wyjściaVI-VIII-
18Asystent projektantaVII-VIII-
19Operator minikomputerów, urządzeń małej i średniej mechanizacji, maszyn licząco-analitycznych, urządzeń przygotowania danychVI-VIII-
20Asystent programisty, asystent technologa, pomocnik operatora elektronicznych maszyn cyfrowych, pomocnik konserwatora sprzętu informatycznegoVI-VII-
21Młodszy operator minikomputerów, urządzeń małej i średniej mechanizacji, maszyn licząco-analitycznych, urządzeń przygotowania danychV-VI-

*) Stanowisko głównego specjalisty tworzy się za zgodą właściwego ministerstwa (urzędu centralnego).

Uwaga: Kierownikowi zespołu problemowego liczącego co najmniej 3 pracowników (łącznie z kierownikiem), powołanego do wykonania w wyznaczonym czasie określonego zadania, przysługuje dodatek funkcyjny według kategorii 1-3.

ZAŁĄCZNIK nr 6

TABELA

zaszeregowania stanowisk pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych i obsługi, wykonujących zadania związane z administrowaniem szkołą wyższą
Lp.StanowiskoKategoria wynagrodzenia zasadniczegoKategoria dodatku funkcyjnego
1234
I. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni
1Dyrektor administracyjnyXVII-XIX5-8
2Zastępca dyrektora, kwestorXVI-XVIII3-7
3Dyrektor administracyjny filii (zamiejscowego wydziału), dyrektor międzyuczelnianego wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo osiedla studenckiego, zastępca kwestoraXV-XVII2-4
4Kwestor filii (zamiejscowego wydziału), kierownik osiedla studenckiego, zastępca dyrektora międzyuczelnianego wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo osiedla studenckiegoXIV-XVII1-3
5Zastępca dyrektora administracyjnego filii (zamiejscowego wydziału)XIV-XVI2-4
6a) Główny specjalista

bezpośrednio podległy

dyrektorowi lub jego

zastępcy kierujący

działem lub komórką

równorzędną

XIV-XVII2-4
b) Główny specjalista

bezpośrednio podległy

dyrektorowi lub jego

zastępcy

-
c) Radca prawny1-2
7Kierownik działu technicznego, ekonomicznego lub równorzędnegoXIV-XVI2-4
8Zastępca dyrektora instytutu do spraw administracyjnych, zastępca kwestora filii (zamiejscowego wydziału)XIII-XV1-3
9Zastępca kierownika osiedla studenckiegoXI-XV1-3
10Starszy inspektor nadzoru inwestorskiegoXII-XV1-2
11Inspektor nadzoru inwestorskiegoXI-XIV1
12Sekretarz rektoraXII-XIV-
13SpecjalistaXI-XIV-
14Stroiciel (korektor) instrumentów muzycznychXI-XIV-
15Kierownik samodzielnej sekcji technicznej, ekonomicznej lub równorzędnej, X-XIV1-3
16Zastępca kierownika działu technicznego, ekonomicznego lub równorzędnego.,
Kierownik dziekanatuIX-XIV1-3
17Kasjer główny uczelniX-XIII1-3
18Kierownik domu studenckiegoXI-XIV1-3
19Kierownik sekretariatu rektoraXI-XIII1-3
20Kierownik hotelu asystenckiego

Kierownik centralnego magazynu

X-XIII1-3
Zastępca kierownika domu studenckiego
Kierownik obiektu dydaktycznego
21Kierownik sekcji w dziale technicznym, ekonomicznym lub równorzędnymX-XIII1-2
Kierownik klubu
Kierownik magazynu
22Samodzielny: mechanik, elektryk, księgowy, ekonomista, kosztowiec, rewident, referent itp.X-XIII-
23KasjerIX-XII-
24Kierownik kancelarii
Kierownik pralniIX-XI1-2
Kierownik kuchni
25Starsi referenci: techniczni, ekonomiczni, administracyjni, do spraw osobowych, socjalnych, szkolenia zawodowegoVIII-X-
26Starszy księgowy,
Starszy magazynierVIII-X-
27Starszy inspektor służby ochrony mienia, modelVII-IX-
28a) Referenci: techniczni,

ekonomiczni,

administracyjni, do

spraw osobowych,

socjalnych, szkolenia

zawodowego, księgowy,

korektor, magazynier

VI-IX-
b) Kierownik centrali

telefonicznej

1-2
29Starsza maszynistka poza halą maszynVIII-IX-
30Maszynistka poza halą maszynVI-VIII-
31TelefonistkaV-VII-
32Inspektor służby ochrony mieniaVI-VIII-
II. Pracownicy obsługi,
33Konserwator maszyn i urządzeńVII-X-
34Rzemieślnik (technik, mistrz w zawodzie)VI-X-
35Robotnik wykwalifikowany (czeladnik)V-VIII-
36Robotnik gospodarczy zatrudniony przy pracy ciężkiejVI-VII-
37Palacz centralnego ogrzewaniaVI-VIII-
38a) Starszy woźny, starszy

pedel, starszy strażnik

ochrony mienia,

konwojent

V-VII-
b)Starszy szatniarz
c) Recepcjonista
39Praczka, szwaczka, prasowaczka, powielaczowyIII-V-
40Woźny, pedel, starszy portier, dozorca, pomoc kuchenna, pomoc powielaczowego, starsza pokojowa, pracownik gospodarczy, pomoc laboratoryjna, strażnik ochrony mienia, porządkowa pomieszczeń dydaktycznychII-V-
41Portier, szatniarz, dźwigowy, pokojowa, sprzątaczka, goniec. I-III-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Zam. 105/89, nakł. 100